Vliv antroposofie na sociální práci v camphillských komunitách

Martina Zmatlíková

Medailon autorů:

Bc. Martina Zmatlíková je studentkou Univerzity Hradec Králové, Pedagogické fakulty, oboru: Sociální politika a sociální práce, v navazujícím magisterském studiu.

Anotace:

Předkládaná odborná stať je zaměřena na systém camphillských komunit jako jedné z forem komunitní práce s lidmi s mentálním postižením. Celá práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. První část se zabývá pojmem antroposofie, jejím zakladatelem a stejně tak i základní principy. Dále je popsána historie a vývoj camphillských zařízení a tři základní pilíře, na kterých jsou camphillské komunity vystavěny. Empirická část se soustřeďuje na výzkum, jehož cílem je analyzovat vliv antroposofie na sociální práci v camphillských zařízeních. Ve výzkumném šetření je využit kvalitativní přístup. Zvolenými technikami jsou polostrukturované rozhovory. Výzkumné šetření by mělo vést k seznámení s přístupem sociální práce zaměřené na duchovní stránku jedince a vycházející z rovného postavení mezi pracovníkem a jedincem s postižením.

Klíčová slova:

antroposofie, camphillské zařízení, komunita, komunitní práce

s. 134–143