Vnímané potřeby klientek azylových domů pro ženy a matky s dětmi

Kateřina Glumbíková, Alice Gojová

Medailon autorů:

Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková je interní doktorandkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, ve své disertační práci se věnuje tématu Reintegrace matek samoživitelek žijících v azylových domech. Je také stipendistkou města Ostravy.

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., je docentkou v oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. Ve výuce a výzkumu se věnuje komunitní sociální práci a sociální práci s rodinou. Pravidelně publikuje v české i zahraniční odborné literatuře.

Anotace:

Sociální služby pro klientky azylových domů pro matky s dětmi nejsou v řadě případů účinné. Obzvláště u příjemkyň sociální práce střídající pobyty v azylových domech. Dlouhodobost pobytu v azylovém domě je vnímána jako jedna z podstatných překážek úspěšné reintegrace. Článek je založen na parciálních výstupech výzkumného projektu analyzujícího proces reintegrace této cílové skupiny, který byl založen na participativním výzkumném přístupu, na spolupráci s klientkami azylových domů. Na základě analýzy bariér a akcelerátorů procesu reintegrace jsou zde akcentovány vnímané potřeby této cílové skupiny, které mohou být významným podkladem pro rozvoj inovací v oblasti sociální práce s touto cílovou skupinou.

Klíčová slova:

azylový dům, reintegrace, bezdomovectví, bariéry, akcelerátory, vnímané potřeby, matky samoživitelky

s. 21–38