Vnútorná a vonkajšia motivácia študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre k štúdiu sociálnej práce

Silvia Morávková, Nikoleta Fellnerová, Jakub Pikna, Miroslava Balážová, Martina Mojtová

Medailon autorů:

Mgr. Silvia Morávková vyštudovala sociálnu prácu na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Následne sa profesijne venovala sociálnej práci s osobami so zdravotným znevýhodnením a s autizmom. V súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu sociálnej práce na tej istej katedre. Venuje sa téme integrácie irackých kresťanov na Slovensku. Aktuálne participuje v pilotnom projekte Návrhu stratégie prístupnosti pre všetkých v meste Nitra ako odborníčka pre osoby s mentálnym a sluchovým postihnutím.

Mgr. Nikoleta Fellnerová vyštudovala sociálnu prácu na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti na danej katedre pokračuje v doktorandskom štúdiu. Jej hlavným zameraním sú prístupy a metódy v sociálnej práci, sociálna patológia, profesionálne náhradné rodičovstvo a CAN syndróm.

Mgr. Jakub Pikna vyštudoval sociálnu prácu na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Počas štúdia sa venoval oblasti seniorov. V súčasnosti pokračuje na doktorandskom štúdiu a je dobrovoľníkom v internetovej psychologicko-sociálnej poradni pre mladých IPčko.sk a zároveň pôsobí ako delegát Študentskej rady vysokých škôl v SR. Venuje sa téme kritickej sociálnej práce s rómskou komunitou a sociálnej politike.

Mgr. Miroslava Balážová vyštudovala psychológiu na Katedre psychologických vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu na tej istej katedre. Zameriava sa na skúmanie osobnostných a interpersonálnych prediktorov školskej subjektívnej pohody adolescentov.

Prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., je vedúcou Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre. Zameriava sa na oblasť metód a prístupov v sociálnej práci, sociálnu prácu v zdravotníctve, sociálnu prácu v paliatívnej a hospicovej starostlivosti a sociálno-rizikové javy. Je absolventkou niekoľkých certifikovaných výcvikov, autorkou a spoluautorkou publikácií, monografií, vysokoškolských učebníc, vedeckých a odborných článkov v zahraničných a domácich časopisoch. Je členkou viacerých vedeckých, odborných a profesijných spoločností.

Anotace:

CIELE: Zámerom výskumu bolo identifikovať faktory vnútornej a vonkajšej motivácie študentov/ tiek sociálnej práce zohľadnených pri výbere štúdia a zistiť, ako študenti/tky sociálnej práce hodnotia svoje štúdium. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Motivácia je vnútorný proces človeka, ktorý súvisí s jeho činnosťou a úlohou v spoločnosti. Vnútorná motivácia vychádza z vlastního záujmu, samotné učenie človeka teší a súvisí s potrebou sebarealizácie. Vonkajšia motivácia, ktorou sa dosahuje vysoký výkon, predstavuje hnaciu silu pre človeka z prostredia. METÓDY: Použitý bol nami konštruovaný dotazník. Obsahoval 26 tvrdení popisujúcich možnú motiváciu študentov/tiek študujúcich v odbore sociálna práca a aplikovaná sociálna práca. VÝSLEDKY: Participanti dosahovali v priemere vyššie skóre vo vnútornej ako vonkajšej motivácii. Zistili sme, že študenti v porovnaní so študentkami sociálnej práce dosahovali štatisticky významne nižšie skóre vo vnútornej motivácii a štatisticky významne vyššie skóre vo vonkajšej motivácii. Študenti/ tky sa štatisticky významne líšili v miere vonkajšej aj vnútornej motivácie vzhľadom k stupňu štúdia. IMPLIKÁCIE PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Zistené výsledky predstavujú důležité zistenia v oblasti vzdelávania sociálnych pracovníkov, môžu prispieť k inovácii študijného odboru a kvalitnejšiemu vzdelávaniu. Sú implikáciou pre výskumy na iných vysokých školách.

Klíčová slova:

motivácia, sociálna práca, študenti, univerzita, štúdium

s. 133–147

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné