Vybrané modely rodinnej terapie v kontexte posudzovania sociálneho rizika rodiny

Eva Mydlíková

Medailon autorů:

Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., je docentkou na Trnavskej univerzite v Trnave, Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, na Katedre sociálnej práce. Odborne sa profiluje najmä do oblasti práce s rodinou v kríze a poradenstva.

Anotace:

V rokoch 2014–2016 výskumný tím pod vedením autorky príspevku analyzoval tri modely rodinnej terapie: Olsonov cirkumplexný model rodinného fungovania, McMasterský model fungovania rodiny a Beaversov systémový model fungovania rodiny. Cieľom výskumu bolo identifikovať kľúčové indikátory sociálnej dysfunkčnosti rodín používané pracovníkmi sociálnoprávnej ochrany detí sociálnej kurately na Slovensku a porovnať ich s hlavnými ukazovateľmi fungovania rodín podľa vybraných modelov rodinnej terapie. Na základe obsahovej komparatívnej analýzy odborného textu sa spracovala interpretačná mriežka dimenzií rodiny a kľúčových indikátorov rizikovosti rodiny,kto ré jednotliví autori považujú za významné a ktoré signalizujú problémy, poruchy, dysfunkciev rod ine. Modely boli postavené na rôznych indikátoroch, avšak u všetkých troch sa našlo päť spoločných dimenzií: komunikácia, štruktúra rodiny, afekcia, konflikty, uspokojovanie potrieb. Formulácie uvedených dimenzií sa neskôr konfrontovali s výsledkami kvalitatívneho výskumu posudzovania sociálnej rizikovosti rodín pracovníkmi sociálnoprávnej ochrany. Cieľom príspevku je identifikovať indikátory dysfunkčnosti rodiny troch vybratých modelov rodinnej terapie, obsahovou a komparatívnou analýzou z nich abstrahovať spoločné dimenzie a ich indikátory a v diskusii ich polemicky implementovať do praxe posudzovania sociálnej rizikovosti rodín, evidovaných na odboroch sociálnoprávnej ochrany detí.

Klíčová slova:

model, rodinná terapia, fungovanie rodiny, porovnanie

s. 5–16