Využitie mediácie v práci s rodinou v ohrození

Michal Kall, Alena Molčanová

Medailon autorů:

Mgr. Michal Kall bol študentom Prešovskej univerzity v Prešove, Gréckokatolíckej teologickej fakulty, študijného programu mediačná a probačná služba. V roku 1997 prijal ponuku pracovať s ľuďmi bez domova. Najprv v pobytových službách, neskôr v poradenských, ako aj priamo v teréne. Počas svojej práce prichádzal do kontaktu s rodinami v ohrození, ktoré sa náhle ocitli na ulici z rôznych príčin. V roku 2008 prijal ponuku Návrat o.z. pracovať s rodinami v ohrození, a to formou sanácie rodinného prostredia a rodinnej mediácie.

Mgr. Alena Molčanová od roku 1998 pracuje v sociálnej oblasti. Keďže inklinovala k problematike pomoci deťom, ktoré majú za sebou závažné udalosti, akými sú strata rodičov, zažité násilie či iné ohrozujúce skutočnosti, začala v roku 2001 pracovať pre organizáciu Pomoc obetiam násilia. V roku 2006 prijala ponuku pracovať pre Návrat, o. z., a rozvíjať novú službu pre rodiny v ohrození – sanáciu ako aj služby pre náhradné rodiny. Ak to čas a pracovné povinnosti dovolia, zúčastňuje sa ako lektor, tréner, supervízor a mediátor na rôznych aktivitách realizovaných aj inými organizáciami.

Anotace:

Hlavnou ideou práce bolo prezentovať možnosti aplikácie mediácie v práci s rodinami v ohrození. Mediácia je metóda, ktorou tretia, neutrálna strana vstupuje do konfliktu a pomáha konfliktným stranám v riešení ich sporu. V teoretickej časti sa zaoberáme vymedzením základnej pojmológie v oblasti práce s rodinou, etablovaním služieb pre rodiny v ohrození a analýzou východiskových konceptov mediácie s dôrazom na mediáciu ako podporný vzťah a pomáhajúci proces.

Pomocou predostretých teoretických úvah poukazujeme v praktickej časti na možnosti aplikácie mediácie v službách pre rodiny v ohrození. Na príkladoch dobrej praxe približujeme uplatnenie parciálnych mediačných nástrojov v dennej praxi v službách pre rodiny.

Klíčová slova:

rodina, mediace, dobrá praxe, služby pro rodiny

s. 31–50