Výzkumy v oblasti neformální péče o seniory v České republice na počátku 21. století

Hana Janečková, Eva Dragomirecká, Blanka Jirkovská

Medailon autorů:

PhDr. Hana Janečková, Ph.D., vystudovala sociologii a psychologii na FF UK, později pracovala v oboru veřejné zdravotnictví a získala doktorát v sociálním lékařství. Zabývá se vzděláváním zdravotnických a sociálních pracovníků na pomezí zdravotně sociálním, v oblasti dlouhodobé péče, péče o seniory, lidi se zdravotním postižením a kognitivními poruchami. Byla u zrodu České alzheimerovské společnosti, o. p. s., Reminiscenčního centra, z. s., věnovala se vzdělávání a rozvoji kvality v Diakonii ČCE. Přednáší na Katedře pastorační a sociální práce Evangelické teologické fakulty UK a na ústavu ošetřovatelství 3. lékařské fakulty UK.

PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D., vystudovala psychologii na FF UK. Pracovala v mezinárodních výzkumných týmech a spolupracovala se Světovou zdravotnickou organizací na projektech týkajících se sociálních aspektů duševního zdraví. Zabývá se také výzkumem kvality života, sociální gerontologií a hodnocením psychosociálních intervencí. V současnosti působí na Katedře sociální práce FF UK v Praze, věnuje se výzkumu podpory rodinných pečujících o seniory a transformaci sociální péče, zejména reformě péče o osoby s dlouhodobým duševním onemocněním.

PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D., vystudovala sociologii na FF UK, kde také obhájila disertační práci na téma Pracovní podmínky a podpora zdraví pracovníků v oblasti péče o seniory. V současné době přednáší sociologii a metody sociálního výzkumu na ČVUT a na FHS UK a je zapojena do projektu Vzpomínejme, když pečujeme, který se věnuje práci s rodinami pečujícími o člověka s demencí.

Anotace:

Cílem našeho článku je přinést přehled výzkumných aktivit vztahujících se k tématu rodinné péče o seniory a podpory pečujících a identifikovat základní okruhy zkoumaných problémů. Článek se zaměřuje na výzkumy realizované u nás zejména v posledním desetiletí, zaměřené na postoje, potřeby, motivace a podporu neformálních pečujících a slaďování péče s ostatními sférami života, jako je rodina, práce, obnovení vlastních sil. V článku využíváme metody tzv. desk research, spočívající ve studiu a analýze domácí odborné literatury, závěrečných zpráv z realizovaných výzkumů a informací z materiálů zpracovaných v rámci projektů podpořených ze státního rozpočtu České republiky a ze zahraničních grantů.

Klíčová slova:

péče o seniory, neformální péče, pečující rodiny, výzkumy pečujících, podpora pečujících, koordinace péče, sdílená péče, slaďování péče a práce

s. 42–59