Vzdelávanie vsociálnej práci, porovnanie obsahu štúdia na vybraných fakultách

Milan Schavel, Mária Davideková

Medailon autora:

Doc. PaedDr. Milan Schavel, Ph.D, pôsobí na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave, Katedre aplikovanej sociálnej práce. Okrem iného sa podieľa na tvorbe štandardov vzdelávania, je spoluzakladateľom Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku. V oblasti vzdelávania v sociálnej práci spolupracuje aj s ďalšími inštitúciami a univerzitami na Slovensku.

PhDr. Mária Davideková je odbornou asistentkou na Katedre aplikovanej sociálnej práce FZaSP TU v Trnave. Oblasť sociálneho školstva je súčasťou jej doktorandskej prípravy; zaoberá sa štúdiom obsahu vzdelávania v krajinách V 4.

Abstrakt:

Príspevok predstavuje genézu sociálneho školstva na Slovensku, poskytuje niekoľko informácií o vzdelávaní sociálnych pracovníkov v rámci inštitucionálnej prípravy ako aj v oblasti ďalšieho vzdelávania. Pre zainteresovaného čitateľa môže byť zaujímavé porovnanie obsahu štúdia v študijnom odbore sociálna práca v čechách a na Slovensku podľa jednotlivých študijných okruhov. Príspevok môže byť inšpiratívny pre vzdelávateľov v sociálnej práci, niektoré zistenia poslúžia ako podklad pre Asociáciu vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku pri spracovaní minimálnych štandardov vzdelávania v študijnom odbore sociálna práca, o ktoré sa tento subjekt v súčasnosti usiluje.

s. 88 – 100