Zadlženosť a psycho-sociálna pomoc rodinám so sociálno-ekonomickými problémami

Milan Schavel, Barbora Drexlerová, Lucia Lekárová

Medailon autorů:

Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., pôsobí na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave, Katedra sociálnej práce. Zaoberá sa problematikou sociálneho poradenstva, najmä v súvislosti s jeho aplikáciou pre konkrétne cieľové skupiny klientov. V teoretickej a praktickej oblasti sa venuje teoretickému rozpracovaniu sociálneho poradenstva a supervízie a ich uplatneniu v praxi. V oblasti sociálnej prevencie upozorňuje na sociálno-ekonomické problémy klientov a ich rodín.

PhDr. Barbora Drexlerová je internou doktorandkou na Katedre sociálnej práce FZaSP TU v Trnave, oblasť sociálneho poradenstva a problematika sociálnej práce s rodinou je súčasťou jej doktorandskej prípravy.

PhDr. Lucia Lekárová je internou doktorandkou na Katedre sociálnej práce FZaSP TU v Trnave, oblasť onkologických ochorení a otázky kvality života sú súčasťou jej doktorandskej prípravy.

Anotace:

V sociálnej práci sa stále častejšie stretávame s riešením sociálnych problémov klientov, ktorí sa primárne nachádzajú v zložitých a nepriaznivých ekonomických situáciách. Môžeme aj konštatovať, že nepriaznivé ekonomické zázemie rodiny je predispozíciou vzniku ďalších, napríklad aj sociálno-patologických javov, alebo sa táto situácia prinajmenšom podieľa na vzniku nefunkčných sociálnych väzieb a rozpade rodiny. Príspevok z tohto dôvodu naznačuje najmä niektoré kolízie vzniku nepriaznivej ekonomickej situácie rodiny často aj vplyvom zadlženia a zároveň naznačuje špecifiká v obsahu sociálneho poradenstva pre rodiny so zadlžením a so sociálno-ekonomickými problémami.

Klíčová slova:

zadlženie, sociálno-ekonomické problémy, sociálne poradenstvo, rodina, preventívne pôsobenie

s. 69–72