Životná situácia rodiny s onkologicky chorým členom

Lucia Tóthová, Tatiana Žiaková, Eva Žiaková

Medailon autorů:

Mgr. Lucia Tóthová, PhD., v roku 2017 úspešne ukončila interné doktorandské štúdium v odbore Integratívna sociálna práca na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde aj súčasne pracuje ako odborná asistentka. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa zameriava na skúmanie rizikového správania u onkologických pacientov a pacientok ako klientov a klientok sociálnej práce.

Mgr. Tatiana Žiaková, PhD., vyštudovala odbor Sociálna práca na Fakulte sociálnej práce a zdravia, na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2014 úspešne ukončila interné doktorandské štúdium v odbore Integratívna sociálna práca na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnej dobe pracuje ako odborná asistentka na Katedre sociálnej práce na FF UPJŠ v Košiciach. Výskumne sa v súčasnosti venuje vedeckovýskumnej činnosti zameranej na sociálne a osobnostné charakteristiky onkologických pacientov a pacientok ako jeden z najvýznamnejších faktorov socioterapie s touto skupinou klientov a klientok.

Prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., vyštudovala odbor Psychológia na FF UPJŠ v Košiciach, no v ďalšom svojom odbornom smerovaní pokračovala v odbore 3.1.14 sociálna práca. V súčasnosti pôsobí ako vedúca Katedry sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach. Výskumne a v praxi sa v súčasnosti venuje vedeckovýskumnej činnosti v rámci grantovej agentúry Vega zameranej na sociálne a osobnostné charakteristiky onkologických pacientov a pacientok ako jeden z  najvýznamnejších faktorov socioterapie s touto skupinou klientov a klientok.

Anotace:

CIEĽ: Príspevok v teoretickej rovine rozpracováva koncept životnej situácie rodiny s onkologicky chorým členom, usiluje sa o identifikáciu jej potrieb, pričom sa zameriava na socioterapiu jako kľúčový aspekt komplexnej starostlivosti o rodinu s onkologickými klientmi4. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Psychosociálna starostlivosť je v súčasnosti považovaná za dôležitú zložku multidisciplinárneho prístupu v procese zvládania choroby, ktorá minimalizuje vplyv rakoviny na jedinca a sociálne okolie. METÓDY: Koncept posúdenia životnej situácie rodiny je analyzovaný v kontexte onkologickej choroby a v procese socioterapie. VÝSLEDKY: Chorobou sú zasiahnuté všetky roly pacienta, roly jednotlivých členov rodiny či funkcie rodiny. Nevyhnutné je preto posudzovať všetky systémy, ktorých je pacient ako klient sociálnej práce súčasťou. IMPLIKÁCIE PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Jednou z možností, ako sa odborne zamerať na celú rodinu prinavrhovaní zásahov na pomoc pri zvládaní rakoviny, zo strany sociálnej práce je posúdenie životnej situácie rodiny s onkologicky chorým členom, čo je následne vnímané ako rozhodujúci krok při vypracovaní plánu konkrétnej pomoci.

Klíčová slova:

onkologická choroba, rodinné prostredie, socioterapia

s. 89–104