Zkušenost s participací v oblasti sociální práce s lidmi, kteří užívají psychoaktivní látky

Markéta Čtvrtečková, Jakub Černý

Mgr. Markéta Čtvrtečková je doktorskou studentkou Katedry sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. S lidmi, kteří užívají drogy, pracovala v Poradenském centru v Brně a jako terénní pracovnice ve Společnosti Podané ruce. Působí jako spojenec participativní skupiny Street support v Brně.

Mgr. Jakub Černý je doktorským studentem Katedry sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Dlouhodobě pracoval jako výzkumník, sociální pracovník a psycholog v oblasti drog a závislostí. Momentálně se zabývá tématy emancipace a participace u lidí ohrožených rezidenčním vymístěním. Působí jako spojenec participativní skupiny Street support v Brně.

Abstrakt

CÍLE: Článek se zaměřuje na zkušenost s participací v oblasti sociální práce s lidmi, kteří užívají drogy, pohledem lidí s vlastní zkušeností a expertů. Cílem je zodpovědět otázku: Jaká je zkušenost s participací u různých aktérů programů, které zapojují/zaměstnávají lidi se zkušeností s užíváním drog? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Vycházíme z různých pojetí participace (Arnstein, 1969; Schuringa, 2015) a jejich využití v kontextu sociální práce s lidmi užívajícími drogy. Specificky se zabýváme prostředím drogových služeb a konceptem peer práce. METODY: Volili jsme kvalitativní výzkumnou strategii, s využitím metod hloubkového interview a focus group napříč 4 participativními programy a 18 komunikačními partnery. VÝSLEDKY: Jako významný prvek zkušenosti participace se ukázalo uvědomění si významu zkušenostního vědění u peer pracovníků, který stojí na specifickém typu tzv. organické podpory. Jako významná se ukázala změna sebepojetí u peer pracovníků v procesu participace. Identifikovali jsme také tři různé způsoby zapojení peer pracovníků, z nichž dva vycházejí z tradičního pojetí rolí a moci v sociální práci a jeden umožňuje odlišné nastavení rolí a rozložení moci. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: V závěru navrhujeme další směřování participativních programů postavených na zkušenostním vědění a způsoby podpory role peer pracovníků a jejich limity.

Klíčová slova

participace, peer práce, moc, zkušenostní vědění, harm reduction, spojenectví, organická podpora

s. 53-68

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné