Redakce

Současný nárůst technologií souvisejících s  GPS, notebooky, chytrými telefony, tablety a zejména vysokorychlostním internetem, s sebou přinesl rozvoj komunikačních kanálů i pro osoby se sluchovým postižením, díky čemuž dochází ke snižování komunikačních bariér (Bumbálek, 2020). Komunikační technologie se tak stávají čím dál více součástí poskytování zdravotních a sociálních služeb. Vzhledem k dostupnosti a intuitivnímu ovládání jak chytrých telefonů, tak dalších nástrojů, např. tabletů, chytrých hodinek aj., se tyto technologie využívají nejen pro zábavu a vzdělávání, ale také se staly nástrojem pomoci lidem se sluchovým postižením. Mohou si tak vyřídit své potřeby a zprostředkovat si společenský kontakt, jak jsme se přesvědčili v době pandemie.Zobrazit text

Do nedávna jsme to všichni znali. Aktualizace standardů – noční můra všech vedoucích. Udržovat vše aktuální, při jakékoliv změně rychlá výměna příslušných dokumentů na všech místech, rychlé proškolení zaměstnanců. A ze strany zaměstnanců často i pocity zbytečnosti a únava z nekonečné administrativy. Je tomu tak v sociálních službách, ale i ve zdravotnictví.Zobrazit text

Internetová poradna R-R je v provozu od roku 2015. Klade si za cíl umožnit ženám (a od roku 2020 i mužům) bezpečný kontakt prostřednictvím internetu v případě, kdy nemohou nebo nechtějí využít poradenských služeb osobně. Velkou výhodou je, že dotazy mohou položit anonymně, okamžitě a odkudkoliv, kde je připojení k internetu, skrze mobilní telefon nebo počítač. Poradna má celorepublikovou dostupnost, ale služby se mohou dostat i k osobám, které například žijí či pracují v zahraničí nebo v kraji, ve kterém R-R služby neposkytuje.
V Internetové poradně R-R zodpovídá dotazy tým sociálních a zdravotních pracovnic a terapeutek. Všechny pracovaly v terénu – poskytovaly poradenství ženám a mužům přímo na místech, kde pracují (kluby, priváty, ulice) a zároveň průběžně absolvují kurzy zaměřené na poradenství např. práce s traumatem, krizová intervence, internetové a chatové poradenství a další. Poradna v roce 2020 odpověděla na 230 dotazů. Nejvíce jich směřovalo k otázkám týkajících se zdraví, legislativy, bezpečí, vztahů a také odchodu z placených sexuálních služeb a terapií.Zobrazit text

Když před rokem začínající pandemie zastavila život v Česku, většina seniorů věřila, že za dva měsíce bude vše jako dřív. V důsledku prodlužování vládních opatření pak začala stoupat potřeba učit se využívat moderní digitální technologie. Ty se totiž pro rizikové skupiny staly jedinou možností, jak zůstat v kontaktu s blízkými, ale také s institucemi nebo službami. A protože pro lidi ve vyšším věku bývá osvojování nových znalostí často problém, spustila Nadace Vodafone s organizací Moudrá Sovička projekt Digitální vzdělávání pro seniory. Cílem je naučit lidi v pokročilém věku základním dovednostem od ovládání chytrého telefonu, přes využívání aplikací až třeba po bezpečné používání internetového bankovnictví. V rámci projektu byl vytvořen online kurz s názvem Digitální odysea, který mohou senioři absolvovat společně se svými rodinnými příslušníky nebo přáteli.Zobrazit text

V lednu letošního roku zahájila služba „intervenční centra“ již patnáctý rok svého působení na poli sociálních služeb v České republice. Intervenční centra jsou jedním ze tří pilířů státem nastavené a garantované odborné pomoci osobám ohroženým domácím násilím v ČR, spolu s justicí a Policií ČR.
Covidová opatření tvrdě dopadla na rodinný a partnerský život. Nařízené omezování sociálních kontaktů vytvořilo pro mnoho rodin či párů novou realitu: sladit home office s péčí o děti, zajišťovat potřeby rodiny v nezvyklé atmosféře strachu o sebe, děti, rodiče – seniory, řešit případnou ztrátu zaměstnání, nebo omezení výdělku. To vše mohlo přispívat ke vzniku konfliktů v rodině. V tomto duchu vývoj v oblasti domácího násilí predikovali odborníci i média.Zobrazit text

Úrovně poskytovaného vzdělání: vyšší odborné Nabízené obory Program: Sociální práce  Forma: prezenční i dálková (3 roky) Studijní programy Studiem vzdělávacího programu Sociální práce získá absolvent kvalifikaci srovnatelnou s bakalářským studiem. Kromě teoretické výuky absolvuje více než 500 h (v dálkové formě 180 h) odborné praxe a založí si profesní portfolio. Účastní se řady dobrovolnických akcí. V průběhu vzdělávaní rozvíjí student své odborné kompetence nezbytné pro výkon profese sociálního pracovníka – schopnost komunikovat s klientem a podporovat ho ve vlastní aktivitě, navazovat kontakt a komunikovat se spolupracujícími organizacemi, navrhovat a realizovat postup řešení problému, schopnost týmové spolupráce atd. Zajímavosti o škole Vyšší odborná škola má více než dvacetiletou tradici.Zobrazit text

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, nav. magisterské Nabízené obory: Obor: Sociální práce (3 roky)  Forma: prezenční i kombinovaná forma Obor: Mezinárodní sociální a humanitární práce (3 roky)  Forma: prezenční i kombinovaná forma Obor: Sociální práce – specializace Sociální práce s rodinou (2 roky) – NMgr. Forma: prezenční i kombinovaná forma  Studijní programy Na bakalářském stupni katedra poskytuje dva bakalářské programy: Sociální práce v prezenční a kombinované formě Mezinárodní sociální a humanitární práce v prezenční formě Oba programy jsou zajišťovány ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci na základě smlouvy o spolupráci od roku 2009. Jedinečné formální propojení spolupráce dvou vzdělávacích institucí umožňuje studentům získávat kvalitní teoretické poznatky aZobrazit text

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské Nabízené obory Obor: Sociální práce v preventivních službách (bakalářská) Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky) Obor: Sociální práce ve veřejné správě (bakalářská) Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky) Obor: Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností (bakalářská) Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky) Obor: Sociální práce (magisterská) Forma: prezenční i kombinovaná (2 roky) Studijní programy Cílem studia bakalářského programu Sociální práce je připravit do praxe sociální pracovnice a pracovníky, kteří budou disponovat znalostmi a dovednostmi potřebnými ke zprostředkování sociálních interakcí mezi lidmi a jejich sociálním prostředím na mikro, mezo a makroúrovni. Sociální práce v magisterské formě se zaměřuje na přípravu ke koordinačním aktivitámZobrazit text

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské, doktorské Nabízené obory Studijní program: Sociální práce Forma: prezenční  Studijní programy Studium připravuje budoucí sociální pracovníky na uplatnění v rovině případové – klientské sociální práce, stejně jako práce systémové v oblasti sociální správy a také vědecké. Studium staví na reflexivním propojení teoretické a praktické výuky, klade důraz na osvojování si mezinárodních zkušeností a kultivaci profesní identity. Na přípravě budoucích sociálních pracovníků se podílí multioborový tým akademických pracovníků a externistů z praxe. Zajímavosti o škole Od svého založení v roce 1991 zastává katedra roli klíčového aktéra na poli akademické přípravy budoucích sociálních pracovníků. Má na svém kontě vybudování oborové teoretické a metodologickéZobrazit text

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské Nabízené obory Obor: Sociální práce Forma: kombinovaná (3 roky) Studijní programy Bakalářské studium ve studijním programu Sociální práce je koncipováno jako specializované studium na základě požadavků praxe sociální práce. Studium je zaměřeno na disciplíny, ze kterých sociální práce vychází, zejména v jejich praktickém rámci, a na posílení vazeb mezi těmito disciplínami s cílem dosáhnout dobré orientace absolventů v množství různých multidisciplinárně založených problémů klientů. Cílem studijního programu je poskytnout studentům a absolventům znalostní i dovednostní kompetence pro kvalifikovaný výkon sociální práce.  Zajímavosti o škole  Silnou stránkou studijního programu Sociální práce na FF UP v Olomouci je kompletně naplněný e-learningový systém, který umožňujeZobrazit text