Cyrilometodějská teologická fakulta univerzity Palackého v Olomouci, Katedra křesťanské sociální práce

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, nav. magisterské

Nabízené obory:

Obor: Sociální práce (3 roky) 

Forma: prezenční i kombinovaná forma

Obor: Mezinárodní sociální a humanitární práce (3 roky) 

Forma: prezenční i kombinovaná forma

Obor: Sociální práce – specializace Sociální práce s rodinou (2 roky) – NMgr.

Forma: prezenční i kombinovaná forma 

Studijní programy

Na bakalářském stupni katedra poskytuje dva bakalářské programy:

  • Sociální práce v prezenční a kombinované formě
  • Mezinárodní sociální a humanitární práce v prezenční formě

Oba programy jsou zajišťovány ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci na základě smlouvy o spolupráci od roku 2009. Jedinečné formální propojení spolupráce dvou vzdělávacích institucí umožňuje studentům získávat kvalitní teoretické poznatky a současně rozvíjet dovednosti potřebné pro praxi.

Na magisterském stupni je uchazečům nabízen navazující studijní program

Sociální práce, realizovaný ve dvou specializacích:

  • Sociální práce s rodinami (v prezenční i kombinované formě studia)
  • Mezinárodní sociální a humanitární práce

Absolventi uvedených studijních programů CMTF prezenční formy jsou již v posledním ročníku studia oslovováni zaměstnavateli. Uplatnitelnost absolventů v praxi sociální práce je vysoká. Ze strany zaměstnavatelů jsou absolventi vyhledávání a upřednostňováni vzhledem k úrovni jejich kompetencí a identifikace s profesí sociálního pracovníka.

Vzhledem k profilaci CMTF je pak unikátním doplněním profilů absolventů fakulty příprava pro sociální práci realizovanou v církevních organizacích, zaměřená na křesťanské pojetí člověka a společnosti. V případě humanitárních studií je profil absolventa formován i díky inspiraci mezinárodním programem Network on Humanitarian Assistence a účasti na mezinárodních projektech zaměřených na vzdělávání v humanitární oblasti a v oblasti sociální práce (Tuning, EUPRHA, EUHAP, IWB).

Zajímavosti o škole

Posláním Katedry křesťanské sociální práce (KKS) je přispívat k posílení a obnovování rodin a komunit kvalitním vzděláváním a výzkumem. Hlásíme se k základním etickým hodnotám profese sociální práce a ke konceptu společensky odpovědné univerzity.

Věnujeme se sociální práci s rodinou. Jsme jedineční v zaměření se na mezinárodní sociální práci a humanitární pomoc. V obou oblastech rozvíjíme výzkum, kterým reagujeme na aktuální problémy praxe.

Realizujeme bakalářský i navazující studijní program Sociální práce. Ve výuce spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními odborníky z praxe sociální a humanitární práce. Propojujeme vzdělávání s praxí rozvíjením vyučovací strategie Service Learning (učení službou).

Souvztažnost programů s kontextem teologické fakulty umocňuje soubor principů, které poskytují orientaci výuky i výzkumu katedry a které jsou bez výjimky součástí tradice křesťanské sociální nauky: solidarita s chudými a trpícími, důstojnost všech lidí, smíření, participace, spolupráce a udržitelnost.

Studenty podporujeme v dobrovolnických aktivitách a občanské angažovanosti. Iniciovali jsme vznik Dobrovolnického centra UP.

Jsme realizátory a partnery mezinárodních, národních i regionálních projektů zaměřených na profesionalizaci sociální práce, podporu inkluzivního života osob se sociálním i zdravotním znevýhodněním.

Školné

Studentovi je o poplatcích vždy zasláno Rozhodnutí rektora Univerzity Palackého v Olomouci.

Kontaktní informace 

Adresa školy:       Univerzitní 22, Olomouc

Webové stránky: https://kks.upol.cz/

Kontaktní email: tatiana.matulayova@upol.cz (vedoucí katedry)

                                pavlina.jurnickova@upol.cz (tajemnice katedry)

                                eva.antosova@upol.cz (sekretariát katedry)

Facebook:              Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Youtube:               Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

                               Katedra křesťanské sociální práce,