Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická

Fakulta filozofická otvírá nově akreditovaný bakalářský studijní program Sociální práce.

Informace o programu a studijním plánu Sociální práce naleznete ZDE.

Podmínky přijímacího řízení na rok 2020/2021:

Bakalářské obory

Podmínkou přijetí na bakalářská studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou a úspěšné složení přijímací zkoušky. Uchazeč doloží úspěšné složení maturity úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení doručenou na studijní oddělení do 24. 6. 2020. Uchazeči, kteří ukončili středoškolské vzdělání v zahraničí, odevzdají do uvedeného data úředně ověřenou kopii nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

Uchazeč vykoná přijímací zkoušku úspěšně, bude-li jeho pořadové číslo podle počtu bodů dosažených v přijímací zkoušce nižší nebo rovno počtu uchazečů, kteří by měli být na daný obor přijati. Počet přijímaných stanoví přijímací komise na svém zasedání dne 26. 6. 2020. Přijímací zkouška na všechny bakalářské obory probíhá formou písemného testu nebo ústní zkoušky. V případě, že počet uchazečů bude nižší nebo roven počtu uchazečů, kteří mohou být na daný obor přijati, může děkan po dohodě s vedoucím katedry a garantem oboru rozhodnout o přijetí všech uchazečů, kteří splnili zákonnou podmínku, bez konání přijímací zkoušky.

Bližší informace:

Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské obory naleznete ZDE.
Přehled oborů ZDE.
Pozvánky k přijímacím zkouškám NEZASÍLÁME. Naleznete je ZDE.
Doporučenou literaturu pro přípravu k přijímacím zkouškám na jednotlivé obory naleznete ZDE.
Vzorové otázky pro přijímací testy na jednotlivé obory naleznete ZDE.

V kombinované formě bakalářských a navazujících magisterských programů je výuka organizována tak, že povinné předměty jsou vyučovány v sobotních blocích a volitelné předměty si student vybírá podle svých časových možností z rozvrhových akcí pro prezenční studium v pracovních dnech.

Kontaktní e-mail: kss@kss.zcu.cz

Webová stránka: https://socialniprace.zcu.cz/