Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské, doktorské

Nabízené obory

Obor: Sociální práce (Bc. studium)

Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky)

Obor: Řízení v sociální práci (navazující Mgr. studium)

Forma: prezenční (2 roky)

Obor: Aplikovaná ekonomie a správa (Ph.D. studium)

Forma: prezenční i kombinovaná

Studijní programy

Bakalářský obor Sociální práce umožňuje absolventům získat znalosti a dovednosti potřebné pro práci sociálních pracovníků ve státní správě, samosprávě, sociálních a výchovných zařízeních. Důraz je kladen na praxi v různých typech sociálních zařízení.

Magisterský obor Řízení v sociální práci se vedle prohlubování a rozšiřování znalostí získaných v bakalářském stupni zaměřuje na témata z oblasti řízení a na orientaci v regionálních souvislostech. Důraz je kladen na odbornou praxi studentů, kterou vykonávají v řídících strukturách institucí sociální práce, veřejné správy a neziskových organizací.

Zajímavosti o škole

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je jedinou fakultou veřejnoprávní vysoké školy, která v ústeckém regionu poskytuje vzdělání a výzkum v oblasti sociální práce a dalších oborech. Fakulta zabezpečuje studium v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech, a to prostřednictvím prezenční i kombinované formy studia. Fakulta nabízí také celoživotní formu vzdělávání.

Školné: ne 

Kontaktní informace 

Adresa školy: Fakulta sociálně ekonomická UJEP, Moskevská 54, Ústí nad Labem, 400 96

Webové stránky: fse.ujep.cz

Kontaktní email: lenka.dvorackova@ujep.cz (referentka děkanátu); hana.vasickova@ujep.cz (sekretářka katedry sociální práce)

Facebook: facebook.com/FSE.UJEP/

Youtube: www.youtube.com/channel/UCJJFF85hxQHt8ng8rEERYDA