Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální politiky a sociální práce

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, navazující magisterské, doktorské

Nabízené obory

Program: Sociální práce

Forma: prezenční (3 roky), bakalářský studijní program

Program: Sociální práce

(specializace: Sociální práce univerzální, Sociální práce makro – programy služeb v komunitách, Sociální práce makro – inovace v organizacích, Sociální práce mikro – poradenství)

Forma: prezenční i kombinovaná (2 roky), Magisterský navazující studijní program

Program: Sociální politika a sociální práce

Forma: prezenční i kombinovaná (4 roky), Doktorský studijní program

Studijní programy

Studium ve všech formách a na všech stupních se opírá o propracovanou strukturu odborných předmětů, jejichž výuku zajišťují kvalifikovaní pracovníci katedry i externí odborníci z významných tuzemských a zahraničních institucí sociální práce. Samozřejmostí je propojení teoretické výuky s praxí a vazba na nejnovější poznatky v oboru sociální práce (včetně spolupráce s téměř 40 vysokými školami a univerzitami v Evropě i mimo ni). Katedra je členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci a vzdělání tak umožňuje uplatnit se v oboru sociální práce na jakékoliv pozici. 

Zajímavosti o škole 

Nabízíme studium, které je jedinečné propojením sociální práce se sociální a veřejnou politikou. Výkon sociální práce a působení sociálních pracovníků nahlížíme v širších souvislostech.  Studenti se podílí na výzkumných projektech a získávají dovednosti pro vlastní výzkumné záměry. Pozornost je dlouhodobě věnována odborné praxi v sociální práci – důraz klademe na kvalitu a komunikaci vyučujících, studentů a odborníků z praxe. Součástí je poskytování supervize kvalifikovanými pracovníky katedry. Studentům otevíráme cesty na zahraniční pracoviště, kde absolvují teoretickou přípravu nebo praxi. 

Školné: Ne (může být účtován poplatek při překročení standardní doby studia)

Kontaktní informace 

Adresa školy: Katedra sociální politiky a sociální práce FSS MU, Joštova 10, 602 00 Brno

Webové stránky: https://spsp.fss.muni.cz

Kontaktní email: Mgr. Hana Kotolová, DiS, kotolova@fss.muni.cz

Facebook: https://www.facebook.com/katedraspsp