Technická univerzita v Liberci

Úrovně poskytovaného vzdělání: vyšší odborné, bakalářské, magisterské, doktorské (platí pro celou TUL)

V oboru sociální práce – bakalářské. 

Nabízené obory

Obor: Sociální práce 

Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky), prezenční forma je akreditována nikoli realizována 

Obor: Speciální pedagogika pro vychovatele 

Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky)

Studijní programy

Studium obou vzdělávacích programů charakterizuje propojení kvalitního teoretického vzdělání a praktických zkušeností, které studenti získávají v prostředí organizací, které se zabývají poskytováním sociálních služeb, vzdělání a speciálního vzdělání. Specifické je pro naše pracoviště propojení s penitenciárním prostředím. Studenti jsou podporováni v dobrovolnické činnosti, v odborných stážích. Bohatá je dlouhodobá spolupráce katedry s absolventy obou oborů. 

Zajímavosti o škole

Od období vzniku pracoviště v roce 2003 byla vytvořena solidní základna jak oborová, tak personální a také síť vztahů, které vnímáme jako zásadní pro kontrolu a růst kvality vzdělávání sociálních pracovníků v našem regionu. Za své silné stránky považujeme především provázanost s pracovišti praxe sociální práce, efektivní využívání distančních forem vzdělávání – zejména e-learningových kurzů, silnou stránkou školy je fungující tým, dobré vztahy na pracovišti, hladká a efektivní komunikace a lidský potenciál pracoviště, který se projevuje např. ochotou podílet se na nestandardních úkonech sloužících k hladkému chodu studia a pracoviště, ochotou pracovat nad rámec svých akademických povinností.

Školné: ne

Kontaktní informace 

Adresa školy: 

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

Webové stránky: www.kss.fp.tul.cz

Kontaktní email: katerina.thelenova@tul.cz

Facebook: https://www.facebook.com/kss.fp.tu.liberec/