o čem se mluví (Page 30)

Je to zbytečná a otravná byrokracie okrádající nás o čas na práci s lidmi, nebo stěžejní prvek sociální práce? Že by to byly dvě strany téže mince? Moje anglická kolegyně dělila papírování na užitečné a to ostatní. Individuální plánování řadila do první kategorie. Aby nám individuální plánování sloužilo, musíme vidět jeho smysl a praktické použití. Pak nás může i bavit. Takže k čemu může být užitečné a jak? Především je to nástroj, který sociálním pracovníkům pomáhá ujasnit si, co vlastně mají dělat. Proces individuálního plánování je vlastně totožný s procesem případové práce: nejprve zjišťujeme, jaká je situace člověka, se kterým máme pracovat, pak společně dohodneme, co se máZobrazit text

Metodolog by si přál, aby v každém odborném textu bylo možno vyhledat teorii, metodologii a empirické poznatky (z důvodu absence jednoho principu byla jistá práce odmítnuta). Aby byly respektovány principy pro zajištění pravdivosti výsledků výzkumných zjištění s odpovídající argumentací (z důvodu absence jiná práce odmítnuta). Aby nebyly připravovány předem pojmové struktury, typy, kategorie, např. pro podporu teorie „uznávaného“ autora nebo badatelových předpokladů ve výzkumech, kterým se nesprávně říká kvalitativní, kdy by tím byl porušen princip indukce (další práce odmítnuta). Aby použití kvalitativní výzkumné techniky s předem připravenými otázkami nebylo chápáno jako kvalitativní výzkum, ale jako předvýzkum, což je zcela legitimní postup používaný již v minulém století jako zdroj vyhledání novýchZobrazit text

Přesvědčení o nedokonalosti ochrany dětí se stalo společným míněním české veřejnosti. Jen toto přesvědčení ale nezpůsobí řešení problému – doba socialismu, která je považována za hlavní zdroj priority ústavní péče, se vzdaluje, ale problémy zůstávají. Jak potíže, tak žádoucí výkon transformace se popisují prostřednictvím statistických ukazatelů: „zmenšit počet dětí v ústavech a snížit počet zařízení“; anebo opačně: „zvýšit možnost umístění dětí do rodinné péče“. Ale jaký institucionální model dokáže toto uplatnit? Co vyžaduje transformace od účastníků? Jak modifikovat zkušenosti vyspělých zemí s ohledem na moderní české souvislosti? Abychom našli cestu k hledání odpovědí, musíme definovat, co je účinnou ochranou dětí. Moderní vývoj práce s rodinami a dětmi považuje za klíčovouZobrazit text

Jako výsledek švýcarsko-české spolupráce vzniká souborná studie příkladů dobré praxe v sociální práci s ohroženými dětmi a rodinami. Kniha „Participace a nové přístupy k práci s ohroženými dětmi a rodinami“ je určená především pěstounům, profesionálním pečovatelům, sociálním pracovníkům, studentům sociální práce, ale také manažerům sociálních služeb v oblasti péče o děti a mladistvé. Publikace vznikla v rámci sub-projektu PF 134 „Inovace služeb a metod práce s ohroženými dětmi a rodinami: nové přístupy a příklady dobré praxe ve Švýcarsku“. Ten byl podpořen z Fondu Partnerství v rámci programu švýcarsko-české spolupráce. Kniha je rozčleněna do sedmi kapitol a zpracovává témata z oblasti sociální práce s ohroženými dětmi aZobrazit text

Agentura pro sociální začleňování, která je jedním z odborů Úřadu vlády ČR, připravuje vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na zajištění služeb pro projekt Kampaň proti násilí z nenávisti. Jde například o šíření dobrých praxí v sociálním začleňování, vzdělávací aktivity pro školy, pedagogy, policii v Ústeckém a Moravskoslezském kraji a dva výzkumy. Jde o druhou nadlimitní zakázku v rámci tohoto projektu (první nadlimitní zakázka na služby pro mediální část kampaně pro mladé již byla vyhlášena). Tato druhá nadlimitní veřejná zakázka je rozdělena do devíti částí. Bude možné ucházet se o jednotlivé části samostatně či současně o vícero částí. Veřejná zakázka se bude skládat z těchto částí:  ŠířeníZobrazit text

Výzva pro odborníky: pro potřeby projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce, který je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí, hledáme lektory, experty a facilitátory. Jedná o výzvu zaměřenou na akci Podzimní škola, která se uskuteční v termínu 22. – 26. 9. 2014 v Táboře. Touto výzvou hledáme: Lektory Facilitátory Experty Náplň práce, požadavky a jednotlivá kritéria výběru naleznete ve Výzvě uveřejněné na webových stránkách MPSV. Koncepce Podzimní školy:  Dopolední blok – vystoupení 2 – 3 lektorů (1 vystoupení o délce cca 60 minut – 45 minut příspěvek, 15 minut diskuze – na níže uvedené oblasti) Odpolední blok – aktivní práce účastníků Podzimní školy v 8 pracovních skupináchZobrazit text

Za naprosto nepřijatelný považuje veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová současný návrh zákona o soukromém zdravotním pojištění cizinců. „Návrh zákona je špatný – obsahově i legislativně. Nepřináší systémové a koncepční řešení problematiky zdravotního pojištění cizinců spočívající v jejich zahrnutí do veřejného zdravotního pojištění. Po něm už řadu let volá Rada vlády pro lidská práva, odborná veřejnost, veřejný ochránce práv, nevládní neziskové organizace i kontrolní orgány mezinárodních lidskoprávních úmluv, jimiž je Česká republika vázána. Namísto integrace posiluje vyloučení některých skupin cizinců z veřejného pojištění a konzervuje současnou zcela nevyhovující a kritizovanou praxi,“ komentuje návrh zákona veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Ochránkyně je přesvědčena, že návrh zákona přímoZobrazit text

Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že výše průměrné mzdy/platu v ČR za 1. až 3. čtvrtletí 2013 činila 24 622 Kč, za sekci „zdravotní a sociální péče“ 24 728 Kč, z toho za sociální péči 18 565 Kč. Zde jsou zařazeny všechny profese, které v tomto segmentu pracují a to včetně managementu, vysokoškolsky vzdělaných sociálních pracovníků a pečovatelů v přímé péči. Zejména pracovníci v přímé péči pobírají mzdu výrazně nižší, tedy pohybující se okolo 12 až 15 000 Kč hrubého, sociální pracovníci dostávají okolo 18 až 22 000 Kč hrubého. I v těchto případech se jedná pouze o průměrné mzdy, v praxi jsou ještěZobrazit text

Probační a mediační služba realizuje v rámci projektu Rozvoj probačních a resocializačních programů financovaného z programu švýcarsko-české spolupráce aktivity Aliance proti dluhům, která vznikla 4. května 2011 jako odborná platforma zabývající se problematikou předluženosti. Pro komplexní řešení situace dlužníků se pak Aliance proti dluhům bude i nadále zasazovat o vytvoření přísnějších pravidel pro vstup na trh poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů, včetně pravidel pro fungování registrů dlužníků a zajištění účtu chráněného před exekucí. Zvláštní pozornost bude věnována vytvoření alternativních forem oddlužení. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti s účinností od 1. 7. 2014 snížila sazby pro stanovení výše náhrady nákladů za zastupování advokátem v některých soudních řízeních. TutoZobrazit text

Grantový program Vpohybu podporuje rozvoj iniciativy, kreativity a komunikačních dovedností mladých lidí. Fandíme projektům v oblastech, které je baví a jsou zaměřené na rozvoj komunit – sociálních, lokálních, zájmových. O podporu se mohou hlásit skupiny lidí do 26 let, nebo nestátní neziskové organizace vedené lidmi do 30 let. Do veřejného hlasování byly vybrány ty projekty, které pro svou realizaci potřebují méně než 80 000 Kč.  Pokud získají stanovený počet hlasů, Nadace jim udělí grant. V podobně získal podporu v roce 2013 a 2014 i projekt kulturního centra sdružení Containall.Tento prostor má především sloužit k prezentaci neziskových organizací. Program kulturního centra je rozdělen do tematických bloků, podleZobrazit text