2/2022 – Participace


Anotace

Participace

Termín participace se v posledních několika letech stal součástí slovníku akademiků, praktiků i lidí se zkušeností s obtížnými životními situacemi či užíváním sociálních služeb. 

Zdá se, že diskuse kolem participace se již nevede logikou „zda vůbec“, či „buď, anebo“, ale do jaké míry, proč a jak. Jinak řečeno, nevolíme již, zda pracovat či bádat expertně, nebo participativně, ale diskuse se vede kolem typů a metod participace. 

Jak tedy vypadá participace v samotné praxi sociální práce? Co se za několik posledních let v praxi sociální práce s ohledem na participaci událo, proměnilo?

Cílem našeho čísla bude vytvořit prostor především pro sdílení zkušeností s převáděním termínu participace do konkrétních metod, postupů, projektů a aktivit. Zajímají nás důvody pro volbu participace, její konkrétní podoby a výsledky.

Za nejvíce diskutovaná témata současnosti, a právě těm bychom se rády v našem čísle věnovaly především, považujeme:

  • míru vlivu lidí v rolích uživatelů sociálních služeb, klientů sociální práce či účastníků výzkumu na rozhodování,
  • podmínky participace, 
  • systémové předpoklady a bariéry participace,
  • zájmy a cíle ovlivňující participativní praxi,
  • participaci sociálních pracovnic a pracovníků na proměně společnosti a profese sociální práce.

Jak vyplývá z posledního tématu, pozornost chceme zaměřit nejen na participaci uživatelů sociálních služeb na rozhodování, ale i na podoby participace sociálních pracovnic a pracovníků na proměně jejich profese a společenských podmínek, které ji ovlivňují. Jedná se nám zejména o proměnu vnímání profese ve veřejném prostoru, ovlivňování podmínek výkonu sociální práce či občanské angažování sociálních pracovníků (sociální pracovníci jako angažovaní občané či jako spojenci uživatelů sociálních služeb při dosahování sociálních změn).

Připravované číslo vnímáme jako příležitost sumarizovat dosavadní poznatky spojené s pronikáním participace do oboru sociální práce. Dáváme tedy jednoznačně přednost metodologicky či empiricky zaměřeným textům. V publicistické části uvítáme reflexi různorodých aktérů s participací v různých kontextech sociální práce.

Alice Gojová a Eliška Černá,
editorky čísla, Ostravská univerzita