Ediční plány EN

Akademické texty posílejte do 30. 10. 2022 na akademik@socialniprace.cz. Prakticko-publicistické texty posílejte do 30. 4. 2023 na publicistika@socialniprace.cz. Číslo vychází 30. 6. 2023. Anotace Pandemie Od prosince roku 2019 se planeta Země potýká s pandemií SARS-CoV-2, onemocněním COVID-19. Za pandemii byla Světovou zdravotnickou organizací (WHO) prohlášena v březnu roku 2020. Pandemii přitom chápeme jako epidemii zasahující více kontinentů v určitém časovém období. Z historického hlediska prošlo lidstvo mnohými výraznými pandemiemi, přičemž tou nejzávažnější, z hlediska ztráty lidských životů, byla španělská chřipka, která propukla v letech 1918–1920 a sčítala 50 mil. obětí. Pandemie, v současné době onemocnění COVID-19, má značné dopady nejen v oblasti zdravotní, ekonomické, ale také sociální a psychologické. Dopady pandemie se promítají do života každého jedinceZobrazit text

Akademické texty posílejte do 30. 7. 2022 na akademik@socialniprace.cz. Prakticko-publicistické texty posílejte do 8. 2. 2023 na publicistika@socialniprace.cz. Číslo vychází 31. 3. 2023. Profese sociální práce je legitimizována a udržována skrze to, čemu říkáme „profesní vědění“, tedy specializované vědění vytvářené a šířené určitou profesí. Profese si udržují svou sociální pozici skrze kontrolu toho, co je považováno za odborné vědění a jak je toto odborné vědění vytvářeno, komunikováno neodborníkům, ale i těm, kteří odborníky jsou nebo se jimi teprve stávají. Již v úvodu tedy vyvstává otázka, jak je vytvářeno odborné vědění v sociální práci a co je za něj považováno. Většina sociálních pracovníků využívá i souboru vědění, který vytvořili skrze zkušenosti zeZobrazit text

The deadline for submitting full papers from authors is January 31st 2022. Please submit the full version of manuscript to journal@socialniprace.cz. You can also direct your questions and comments to the same place. The publication date of the issue is 31st August 2022. Anotation ERIS Journal – Summer 2022 We cordially invite authors to submit their manuscripts for the upcoming edition of ERIS Journal – Summer 2022.  The English issue of the journal is open to various topics related to the field of social work. Authors are encouraged to send us manuscripts concerning the topics they think are relevant and important to discuss  Please contactZobrazit text

Akademické texty posílejte do 30. 10. 2021 na akademik@socialniprace.cz. Prakticko-publicistické texty posílejte do 30. 4. 2022 na publicistika@socialniprace.cz. Číslo vychází 30. 6. 2022. Anotace Deinstitucionalizace: příležitosti a výzvy Deinstitucionalizace představuje pojem úzce se vážící k pojmu transformace. V českých podmínkách je deinstitucionalizace spojena především s procesem transformace sociálních služeb a transformací systému péče o ohrožené děti. Transformaci pak chápeme jako souhrn procesů změny řízení, financování, vzdělávání, místa či formy poskytování nejen sociálních služeb v rámci deinstitucionalizace. Obecně můžeme deinstitucionalizaci vymezit jako proces institucionálních změn, jehož cílem je oslabení tradičních forem péče a posílení služeb spojených s vlastním bydlením, s místní komunitou, s individuálním přístupem ke klientovi, včetně upevnění role rodiny a neformálních poskytovatelů pomoci.Zobrazit text

Akademické texty posílejte do 30. 7. 2021 na akademik@socialniprace.cz. Prakticko-publicistické texty posílejte do 8. 2. 2022 na publicistika@socialniprace.cz. Číslo vychází 31. 3. 2022. Anotace Participace Termín participace se v posledních několika letech stal součástí slovníku akademiků, praktiků i lidí se zkušeností s obtížnými životními situacemi či užíváním sociálních služeb.  Zdá se, že diskuse kolem participace se již nevede logikou „zda vůbec“, či „buď, anebo“, ale do jaké míry, proč a jak. Jinak řečeno, nevolíme již, zda pracovat či bádat expertně, nebo participativně, ale diskuse se vede kolem typů a metod participace.  Jak tedy vypadá participace v samotné praxi sociální práce? Co se za několik posledních let v praxi sociální práce s ohledem naZobrazit text

The deadline for submitting full papers from potential authors is August 10th, 2021. Please submit the full version of manuscript to journal@socialniprace.cz. You can also direct your questions, concerns to the same e-mail address. The publication date is February 28th 2022. Anotation Philosophy and Ethics Philosophy and ethics are at the absolute core of social work practice.  The values which underpin the skills, methods and knowledge which we utilise in social work, around the world and within our own particular countries, is of key importance in relation to meeting the rights and needs of vulnerable people who stand in need of our social work services, asZobrazit text

Akademické texty posílejte do 30. 4. 2021 na akademik@socialniprace.cz. Prakticko-publicistické texty posílejte do 30. 10. 2021 na publicistika@socialniprace.cz. Číslo vychází 31. 12. 2021. Anotace Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies; ICT) stále více vstupují do životů jednotlivců i celé společnosti. Výjimkou tedy nemůže být ani oblast sociální práce. Téma ICT v kontextu sociální práce je velmi široké a připravované číslo časopisu chce přispět k reflexi toho, jak ICT ovlivňují životy klientů, sociálních pracovníků i výkon profese sociální práce a jejího postavení ve společnosti. Na jedné straně mohou ICT významně přispívat ke zvýšení kvality životy klientů a dostupnosti podpory. Technologická řešení pomáhají v péči o seniory nebo lidiZobrazit text

Akademické texty posílejte do 31. 1. 2021 na akademik@socialniprace.cz. Prakticko-publicistické texty posílejte do 30. 7. 2021 na publicistika@socialniprace.cz. Číslo vychází 30. 9. 2021 Anotace Profesionalizace sociální práce Profese sociální práce se od svých počátků před více než sto lety ve světě dynamicky rozvíjí. Analýza formování a rozvoje profese ‒ tedy proces profesionalizace – nepochybně patří k vitálním a atraktivním tématům odborné diskuse. V našem geografickém kontextu byl vývoj sociální práce opakovaně negativně ovlivněn státní ideologií a politikou. Na straně druhé právě v našich krajinách byl obor sociální práce ve svých počátcích institucionalizovaný v kontextu vzniku samostatného Československa. V čase formování demokratické politiky státu a řešení státních hranic bylo zřejmé, že výrazné hospodářské aZobrazit text