Publishing schedule

The deadline for submitting full papers from authors is January 31, 2025. Please send the full version of the manuscript to the administrator at journal@socialniprace.cz. You can also direct your questions and comments to the same place. The deadline for submission of research notes and book reviews is May 31st, 2025. The publication date of the issue is August 31, 2025. Anotation Intersectionality as a theoretical concept and analytical tool underpins principles of social justice through the essential requirement of understanding the dynamics of power and privilege and their intertwined nature in the context of socially constructed identities. The focus of this call for papers is on transformativeZobrazit text

Anotace Spiritualita v sociální práci Holistický prístup v riešení sociálnych problémov a zložitých životných situáciách klienta vytvára priestor pre využitie spirituality ako podpornej činnosti pre ich zvládanie. Zároveň umožňuje také zvažovat, jakým způsobem může spiritualita ovlivňovat tyto životní situace v negativním směru. Případně, kdy do konkrétních řešených životních situací nevstupuje vůbec, a to i u těch, kteří sebe chápou jako spirituální. Toto vše súvisí aj s predpokladom uplatňovania komplexnej činnosti pri výkone sociálnej práce. Aplikačný potenciál sociálnej práce je neustále zefektívňovaný zameranými výskumnými, teoreticko-empirickými aktivitami. Existuje totiž množstvo faktorov, ktoré sú schopné ovplyvňovať jej účinnosť, ktoré sú v kontexte snahy o dosiahnutie čo najväčšej možnej kvality klientovho života predmetom neustálej analýzy. MedziZobrazit text

Anotace Gender v sociální práci V roce 2025 vyjde první tematické číslo věnované genderové perspektivě v sociální práci. Poprvé se téma na stránkách časopisu objevilo v roce 2005 v čísle Rovnost příležitostí, které spojilo téma genderu s příjmovou nerovností. Za těchto dvacet let najdeme v časopise pouze 8 textů věnovaných tématu genderu, což svědčí o tom, že genderové tematice je v sociální práci věnována jen zřídka nějaká pozornost. Zajímavé je i to, kdy byly tyto texty publikovány. Jedná se o dva texty z roku 2005, dva z roku 2008, po jednom textu z let 2009, 2015 a dva texty z roku 2019. V roce 2008 se v našem časopise Radka Janebová zamýšlela nad tímto genderovým tichem aZobrazit text

The deadline for submitting full papers from authors is July 31st 2024. Please submit the full version of the manuscript to the administrator at journal@socialniprace.cz. You can also direct your questions and comments to the same place. The deadline for submission of research notes and book reviews is October 31st, 2024. The publication date of the issue is February 28th 2025. Annotation We cordially invite authors to submit their manuscripts for the upcoming edition of ERIS Journal – Winter 2025. The English issue of the journal is open to various topics related to the field of social work. Authors are encouraged to send us manuscriptsZobrazit text

Číslo vychází 31. 12. 2024. Anotace Sociální práce v kontextu zdraví a nemoci Poslední čísla SP/SP věnovaná pandemii COVID 19 a duševnímu zdraví dokazují, že téma propojení sociální práce se zdravím a nemocí je vysoce aktuální (zaměřili jsme se na něj v samostatném tematickém čísle 3/2020)a určitě se k ní budeme vracet i v budoucnosti. Podle Mezinárodní federace sociální práce je „zdraví otázkou základních lidských práv a sociální spravedlnosti a zavazuje sociální práci uplatňovat tyto principy v politice, vzdělávání, výzkumu a praxi“. Zdraví a nemoc jsou vnímány jako sociální zkušenosti ovlivňující identitu lidí, vztahy a příležitosti. Sociální pracovníci a sociální pracovnice v rámci celého kontinua zdravotní péče pomáhajíZobrazit text

Číslo vychází 30. 09. 2024. Anotace Sociální práce a uprchlická krize Uprchlická krize související s válečným konfliktem na Ukrajině zastihla českou a slovenskou laickou i odbornou veřejnost zcela nepřipravenou nutnosti čelit takto obrovské výzvě pro solidaritu s lidmi utíkajícími ze své země před válkou. V (české a slovenské) společnosti se zvedla dosud nevídaná vlna podpory, vzájemnosti a touhy pomoci uprchlíkům. Lidé organizovali spontánní sbírky, dobrovolně se podíleli na pomoci, přispívali na pomoc Ukrajině… Než nastala tato situace, byla v České republice a Slovenské republice pomoc uprchlíkům spíše okrajovým a částečně i tabuizovaným tématem zájmu veřejnosti, kdy se lidé báli přílivu „problémových“ uprchlíků, před kterými je média často varovala. Počáteční přílivZobrazit text

The deadline for submitting full papers from authors is January 31, 2024. Please send the full version of the manuscript to the administrator at journal@socialniprace.cz. You can also direct your questions and comments to the same place. The publication date of the issue is August 31, 2024. Anotation We cordially invite authors to submit their manuscripts for the upcoming edition of ERIS Journal – Summer 2024. The English issue of the journal is open to various topics related to the field of social work. Authors are encouraged to send us manuscripts concerning the topics they think are relevant and important to discuss Please contact the administrator ofZobrazit text

Akademické texty posílejte do 30. 10. 2023 na akademik@socialniprace.cz. Prakticko-publicistické texty posílejte do 30. 4. 2024 na publicistika@socialniprace.cz. Číslo vychází 30. 6. 2024. Anotace Pohled lidí se zkušeností Jedna ze zásadních otázek je: Co potřebujeme vědět, abychom mohli dobře pomáhat? Jsou na to různé názory. Jeden z nich říká, že sociální pracovník má používat vědění založené na důkazech, tzn. používat postupy, o nichž je spolehlivě dokázáno, že vedou k dosažení vytyčených cílů. Jiný názor dává přednost praktickému vědění zkušených sociálních pracovníků, kteří vědí, že „se to nedá naučit“ a že „vědět, jak na to“ musí být „dáno od Boha“ a zkušenostmi z praxe. Třetí názor říká, že sociální pracovníci mají používat profesionální vědění, tzn.Zobrazit text

Anotace V článcích publikovaných například v British Journal of Social Work nebo Social Work and Society, případně v kapitolách v monografiích vydávaných v zahraničí se objevují čím dál častěji texty publikující výsledky výzkumů zabývajících se proměnami charakteru sociální práce v sociálně-právní ochraně dětí. V Británii se stát zbavuje zodpovědnosti za ochranu dětí a sociálně- právní ochranu privatizuje. Ve Švédsku dochází k tomu, že v tak citlivé oblasti sociální práce, jakou je sociálně-právní ochrana dětí, jsou zaměstnáváni agenturní sociální pracovníci. Ve všech zemích se v sociálně-právní ochraně dětí prosazuje neustálá kontrola výkonu sociálních pracovníků a měření efektivity sociální práce a s ní související zaznamenávání všeho, co sociální pracovníci dělají.  V České republice a na Slovensku jsou výzkumyZobrazit text

The deadline to submit full papers from authors is July 31, 2023. Please send the full version of the manuscript to the administrator at journal@socialniprace.cz. You can also direct your questions and comments to the same place. The deadline for submission of research notes and book reviews is October 30, 2023. The publication date of the issue is February 29, 2024. Annotation In the wake of the Council of Europe’s longstanding work on citizens’ rights, user involvement is now clearly identified to improve access to social rights. In Europe, user involvement in social work is recognized as a right, but it takes different forms dependingZobrazit text