5/2021 – Profesionalizace sociální práce (Czech and Slovak only)


Anotace

Profesionalizace sociální práce

Profese sociální práce se od svých počátků před více než sto lety ve světě dynamicky rozvíjí. Analýza formování a rozvoje profese ‒ tedy proces profesionalizace – nepochybně patří k vitálním a atraktivním tématům odborné diskuse.

V našem geografickém kontextu byl vývoj sociální práce opakovaně negativně ovlivněn státní ideologií a politikou. Na straně druhé právě v našich krajinách byl obor sociální práce ve svých počátcích institucionalizovaný v kontextu vzniku samostatného Československa. V čase formování demokratické politiky státu a řešení státních hranic bylo zřejmé, že výrazné hospodářské a sociální regionální rozdíly v nově vzniklém státu vyžadují systémový přístup řešení. Dalším významným faktorem v období vzniku oboru byla spolupráce s významnými osobnostmi americké sociální práce. Pro pochopení faktorů a specifik profesionalizace sociální práce v našich podmínkách je důležité analyzovat vliv společenských procesů a změn na status, identitu a strukturu sociální práce jako profese. Proměny role sociálních pracovníků ve společnosti jsou velkým tématem.

Diskuse o stavu profese a jejím směřování je žádoucí. Aktuálně prožívaná globální zdravotní krize přináší zcela nové výzvy a impulzy pro současnost a budoucnost profese sociální práce.

Ambicí tohoto čísla je rozvinout kritickou diskusi nejenom o vývoji profese, ale i o dopadech pandemie na další rozvoj profese. Očekáváme reflexi a rozvinutí diskuse zejména v oblasti vzdělávání sociálních pracovníků.

V posledních třech létech byly v České republice realizovány dva významné projekty, které připravily členské školy Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Oba projekty se vztahují ke vzdělávání.

Hlavním výstupem výzkumného projektu Profesionalizace sociální práce, podpořeného Technologickou agenturou ČR, je systematický popis pracovních pozic a návrhy na inovace pregraduálního, postgraduálního a dalšího vzdělávání.

Projekt OP VVV Inovace vyššího odborného vzdělávání měl za cíl vytvořit návrh koncepce postavení vyššího odborného vzdělávání ve školském systému, navázání vzájemné spolupráce těchto škol a dalších partnerů, zvyšování kvality vzdělávání.

Současně probíhaly i další výzkumné projekty zaměřené na obor sociální práce, např. realizované VUPSV ‒ Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce, výzkum zaměřený na atraktivitu oboru sociální práce pro studenty středních škol, nebo školskou sociální práci.

Záměrem akademické části čísla je nabídnout prostor pro výzkumnou reflexi vývoje sociální práce v historické perspektivě a současného stavu v evropském kontextu.

Předpokládáme, že k diskutovaným tématům v obou částech časopisu budou patřit například:

  • participace klientů a občanů, zvlášť reflexe zapojení dobrovolníků, a tedy i téma spolupráce,
  • profesní hranice,
  • profesionalizace ve vztahu k pracovním podmínkám, společenskému postavení a možnostem
  • kvalitního dalšího vzdělávaní sociálních pracovníků.

Anotace tohoto čísla se připravuje v době vyhlášeného nouzového stavu. Věříme, že toto číslo bude vznikat v čase, když bude možné nabyté zkušenosti sociálních pracovníků, dobrovolníků, klientů a občanů zahrnout do diskuse o profesi sociální práce.

Tatiana Matulayová a Milan Schavel
editoři čísla