6/2021 – Informační a komunikační technologie (Czech and Slovak only)


Anotace

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies; ICT) stále více vstupují do životů jednotlivců i celé společnosti. Výjimkou tedy nemůže být ani oblast sociální práce. Téma ICT v kontextu sociální práce je velmi široké a připravované číslo časopisu chce přispět k reflexi toho, jak ICT ovlivňují životy klientů, sociálních pracovníků i výkon profese sociální práce a jejího postavení ve společnosti.

Na jedné straně mohou ICT významně přispívat ke zvýšení kvality životy klientů a dostupnosti podpory. Technologická řešení pomáhají v péči o seniory nebo lidi s duševním onemocněním. Rozvoj ICT umožňuje zapojení na trhu práce i lidem, pro které by taková možnost dříve zůstala zavřená. Nedávná zkušenost z období koronavirové situace ukázala, jak důležitou roli mohou hrát ICT v podpoře klientů v krizových situacích. Na druhé straně se objevují nová rizika, se kterými se klienti dosud nesetkávali, jako je ochrana soukromí, riziko zneužití osobních údajů, tlak na zvyšování ICT dovednosti klientů a další.

Bezprostřední vliv mají ICT i na sociální pracovníky a výkon jejich profese. Přináší nové nástroje pro sociální pracovníky, usnadňují interakci mezi pracovníkem a klientem, podporují týmovou spolupráci a koordinaci práce. Současně ovšem mohou generovat nárůst administrativní zátěže či nadměrné posilování kontrolních mechanismů. Specifickou otázkou je ohrožování osobní bezpečnosti pracovníků, např. formou stalkingu.

V neposlední řadě ovlivňují ICT obraz sociální práce a sociálních pracovníků ve společnosti. Mohou významně pomáhat s osvětou, cíleně zvyšovat povědomí o různých tématech v konkrétních komunitách. Skrývají v sobě velký potenciál, který se v rámci sociální práce teprve učíme využívat. Současně s tím se nevyhnutelně objevují nová dilemata, kterým jsme dříve nemuseli čelit.

Je zřejmé, že ICT budou hrát v kontextu sociální práce stále významnější roli. Přináší velký potenciál a současně otevírají řadu otázek, nad kterými je třeba se zamýšlet. K diskusi o celé paletě těchto témat chce přispět jedno z dalších čísel časopisu. Uvítáme Vaše příspěvky na toto téma. Těšíme se na ně.

Hana Pazlarová,
editorka čísla