Dozreli sme na Slovensku?

Aj keď tento príspevok priamo nereflektuje tému sociálnej práce v zdravotníctve, má ambíciu poukázať na niektoré prepojenia a súvislosti v téme riešenia závislostí.

Prístupy k riešeniu závislostí prechádzajú rôznymi obdobiami a úplne prirodzene sa menia. Od morálneho a medicínskeho pohľadu sa postupne dostávame k integratívnym modelom, ktoré pripúšťajú, že:

  • nie je jedna príčina pre všetky problémy s návykovými látkami,
  • pravdepodobne vzájomne pôsobí viac príčin,
  • rôzne vzájomné súvislosti rôznych činiteľov sú rôzne u rôznych jedincov,
  • aj keď nie je známa presná príčina, liečba je možná.

Ak pripustíme túto širokú škálu príčin, musíme pripustiť aj širokú škálu multidisciplinárnych intervencií. Ideu tohto prístupu k riešeniu závislostí zakomponováva v sebe odbor adiktológia, ktorý napriek svojmu „ťahu na bránku“ napr. v Čechách, osciluje na Slovensku od nesmelých túžob a výkriku osvietencov nového prístupu až po pomalosť a neochotu kľúčových rezortov, a to rezortov zdravotníctva a sociálnej práce. Preto len na zamyslenie prinášame pár rámcových východiskových faktov.

Slovenská republika (ďalej len „SR“) ako členský štát Európskeho spoločenstva pri tvorbe NPS (Národná protidrogová stratégia Slovenskej republiky) rešpektuje všeobecný politický rámec a hlavné priority Európskej únie (ďalej len „EÚ“). V európskom kontexte na obdobie 2013 – 2020 určili členské štáty a inštitúcie EÚ rámec, účel a ciele protidrogovej stratégie, ktoré budú slúžiť ako východisko pre dva nasledujúce štvorročné protidrogové akčné plány EÚ. Spoločným základom národných stratégií a/alebo akčných plánov členských štátov je vyvážený prístup k znižovaniu ponuky drog a dopytu po drogách a preferencia hodnôt, na ktorých je EÚ založená: úcta k ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, solidarita, právny štát a ľudské práva.

https://www.health.gov.sk/?protidrogova-politika. V budúcom roku sa uskutoční záverečné vyhodnotenie súčasnej protidrogovej stratégie EÚ na obdobie 2013 – 2020, ktorá ukáže, ako sa táto stratégia do vymenovaných oblastí na Slovensku preniesla.

Výskumy TAD (tabak -alkohol -drogy), ESPAD (Európsky školský prieskum o tabaku, alkohole a iných drogách), tiež výskumné zistenia Národného monitorovacieho centra pre drogy a Európskeho MCD konštatujú vysokú prevalenciu zneužívania návykových látok na Slovensku. Riešenie tejto situácie je aktuálnou a naliehavou témou, na ktorú reaguje Národná protidrogová stratégia Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020 (ďalej len NPS), ktorá zohľadňuje nové prístupy a venuje sa novým problémom a potrebám, ktoré sa v ostatných rokoch identifikovali v SR. Jednou z ambícií tejto stratégie je vytvoriť a rozšíriť integrované modely starostlivosti, ktoré pokrývajú potreby súvisiace s duševnými a/alebo telesnými zdravotnými problémami, rehabilitáciu a sociálnu podporu, na účely zlepšenia zdravotnej a sociálnej situácie, opätovného sociálneho začlenenia problematických a závislých užívateľov drog vrátane užívateľov postihnutých komorbiditou (www.emcdda.europa.eu). Tieto integrované modely by z nášho pohľadu nemali kopírovať iba sieť zdravotníckych služieb, ale i sociálnych služieb.

Pre zabezpečenie efektívnosti NPS by sa mali vždy, keď to bude možné a v rámci príslušných právomocí využívať existujúce nástroje a inštitúcie pôsobiace v drogovej problematike relevantné pre kľúčové aspekty tejto stratégie, vrátane mimovládnych neziskových organizácií, a to tak v rámci Slovenskej republiky, ako aj v rámci medzinárodnej spolupráce (www.emcdda.europa.eu). Využívajú sa však existujúce nástroje a inštitúcie o oblasti závislostí pôsobiace na kopírovanie tejto stratégie? „Vždy, keď to bude možné…“ môže úplne kľudne dopadnúť aj ako skoro nikdy. Bez koncipovania jasnej systémovej perspektívy je „… vždy, keď to bude možné…“ len slovnou hračkou a skutočná úroveň tejto angažovanosti je ponechaná na snahe, vôli, ochote a energii tých, ktorí tento prístup považujú za skutočne efektívny.

Komplexne poskytované služby, ktoré podporujeme, nepochybne vyžadujú pre riešenie závislostí predliečebné poradenstvo, liečebné intervencie i následnú resocializačnú starostlivosť. I keď tento proces pod pojmom proces úzdravy evokuje neprimerané zameranie na oblasť zdravia, v našom ponímaní ide o proces integrovaného prístupu k závislému klientovi so všetkými relevantnými intervenciami na jeho ceste späť. V tomto procese koncentrujeme pozornosť nielen na samotného užívateľa/závislého, ale na celý jeho rodinný systém, ktorý je okrem iného zmenený aj násilným správaním závislého člena. Pracujeme s akcentom na dlhodobé intervencie v predliečebných, liečebných a následných socioterapeutických i svojpomocných aktivitách, teda na jednotlivé aspekty procesu zmeny, ktorú klienti a ich rodiny postupne prijímajú. Sú efektívnejšie a reagujú na nový model riešenia závislostí, ktorý sa opiera o vedecké poznatky o drogových závislostiach, liečbe, klientoch a ich potrebách.

Komplexne poskytované služby by mali ešte rešpektovať model kontinuity poskytovaných intervencií, teda celý dynamický proces, ktorý vnímame presne taký, aký je, v tom, ktorom čase, a intervencie tomu prispôsobujeme. Aj Kalina (2008, 2013) poukazuje na to, že kým bola v starom modeli rezidenčná liečba egocentrickou entitou, v novom modeli je súčasťou kontínua liečby. Svoje miesto tu majú predliečebné intervencie ako aj intervencie liečebné a poliečebné. Pritom nie je dôležitý čas zotrvania užívateľa v jednom programe, ale včasná intervencia a jeho udržanie v kontínuu služieb. Zdôraznenie kontinuity psychosociálnych a sociálnych zmien v celom procese liečby a starostlivosti je zvlášť dôležité, pretože zefektívňuje proces riešenia závislostí. Ako je to s kontinuitou psychosociálnych a sociálnych zmien?

Celý systém riešenia závislostí sa na Slovensku pohybuje na pomedzí zdravotníckej a sociálnej sféry, pričom všetky existujúce formy služieb sa musia v týchto rezortoch registrovať oddelene. Zároveň nemajú dostatočné prepojenie práve z pohľadu kontinuity služieb. Z uvedeného vyplýva potreba zmeny v prístupe k riešeniu závislostí, problematiky financovania služieb a ich kontinuálny charakter, taktiež vzdelávanie a ich prepojenie na uvedené požiadavky.

Záver

Jediným východiskom, ktoré prinesie v tejto oblasti efektivitu, je odklon od doterajších spôsobov uvažovania hlavných aktérov, teda rezortu zdravotníctva a sociálnej práce. Podľa Rampachovej (2019) by tento zastaralý systém (aj financovania) mal prejsť na moderný systém naviazaný na jasne zadefinovanú sieť služieb prevencie a liečby závislostí s viacročným typom financovania a zavedením rovnoprávnych podmienok poskytovateľom. https://www.aplp.cz/a-n-o-asociace-nestatnich-organizaci/. Neostáva mi nič iné, iba s týmto tvrdením súhlasiť a vysloviť otázku z názvu príspevku ešte raz:

„Dozreli sme na Slovensku k prijatiu myšlienky integratívneho modelu riešenia závislostí?“

Tento príspevok bol podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy číslo: APVV-16-0422 „Stratégie žien na predchádzanie, zmiernenie a zastavenie násilia v blízkych vzťahoch“.

Ľuba Pavelová,
BUDÚCNOSŤ, n.o., Nitra

Použitá literatúra

EMCDDA. Skúma novú dynamiku a rozmery európskeho drogového problému [online]. [cit. 2016-11-22]. Dostupné na: http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage&s=drogova_situacia_v_e_1

EMCDDA. Trendy a vývojové zmeny. Evropská zpráva o drogách 2015. [Elektronická verzia]. Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií EÚ. 86 s. ISBN 978-92-9168-783-1.

KALINA, K. 2013. Psychoterapeutické systémy a ich uplatnenie v adiktológii. Praha: Grada.

KALINA, K. 2008. Terapeutická komunita. Obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí. 1. vyd. Praha: Grada.

Národná protidrogová stratégia Slovenskej republiky [6. 5. 2020]. Dostupné na: www.emcdda.europa.eu

NMCD. Stav drogovej problematiky na Slovensku. [online]. Súhrn Výročnej správy NMCD o stave drogovej problematiky v roku 2015. [cit. 2016-11-20]. Dostupné na: <http://www.infodrogy.sk/indexAction.cfm?module=Library&action=GetFile&DocumentID=1274>.

RAMPACHOVÁ, M. 2019. Nechceme dotace! Adiktologie v preventivní a léčebné péči. [6. 5. 2020] Dostupné na: https://www.aplp.cz/a-n-o-asociace-nestatnich-organizaci/.