Zákon o dlouhodobé péči přinese systémovou změnu poskytování sociálních a zdravotnických služeb

Dlouhodobou péči definujeme jako péči o osoby, které vyžadují zdravotní a sociální péči a jsou závislé na pomoci v některých ze základních sebeobslužných aktivit. Spektrum služeb (zdravotní a sociální) potřebují lidé, kteří mají omezenou soběstačnost zejména v základních sebeobslužných aktivitách a tento stav je setrvalý; může být způsoben jak chronickými onemocněními, tak může být důsledkem zdravotního postižení, ať již tělesného, nebo duševního. Hlavní ideou celého snažení zavedení systému poskytování služeb dlouhodobé péče v praxi je umožnit lidem setrvávat v jejich přirozeném prostředí – doma a v nezbytných případech poskytovat tuto péči v institucionálním prostředí podle sociálních a zdravotních potřeb klientů. Tento systém zároveň předpokládá vytvoření podmínek pro rodinné příslušníky a osoby blízké, které pečují o své blízké.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky věcný záměr zákona o dlouhodobé péči. Cílem návrhu věcného zákona o dlouhodobé péči je uplatňování principů ekvity v poskytování zdravotních a sociálních služeb.

Expertní panel odborníků

K projednání základních principů a přístupů k systému dlouhodobé péče byl ministrem práce a sociálních věcí v roce 2009 ustanoven expertní panel, který je složen z odborníků působících v oblasti sociálních a zdravotních služeb, z řad zástupců obcí, krajů, Poslanecké sněmovny, zdravotních pojišťoven, nevládních neziskových organizací poskytujících sociální a zdravotní služby a věcně příslušných ministerstev. Na doporučení a výstupy z tohoto panelu navázala expertní pracovní skupina zástupců obou ministerstev, která připravila návrh věcného záměru o dlouhodobé péči. Ve vzájemné součinnosti na MPSV pracují expertní týmy, které vytvářejí podklady pro metodické zajištění připravovaného zákona a zároveň ověřují v praxi navrhované změny, např. nový systém hodnocení zdravotních a sociálních potřeb klientů, budoucnost financování systému.

Základními stavebními kameny přípravy zákona o dlouhodobé péči jsou dlouholeté odborné diskuse nad nedostatečnou koordinací sociálně zdravotní péče v České republice; řešení otázky spravedlivé alokace zdrojů do zdravotního a sociálního systému; uplatnění na trhu práce kvalifikovaných nelékařských pracovníků a sociálních pracovníků, kteří v současné době mají svou odbornou přípravu na povolání vedenu v rámci vysokých škol, a mohou tedy některé činnosti vykonávat bez odborného dohledu (zákon č. 96/2004 Sb. v platném znění, zákon č. 108/2006 Sb. v platném znění, Koncepce ošetřovatelství z roku 2004). Mezi další stavební kameny, které podporují dlouhodobou péči, patří vytvoření nového specializačního oboru, medicíny dlouhodobé péče. V současné době se připravuje restrukturalizace akutní lůžkové péče ve prospěch následné, rehabilitační a dlouhodobé péče a příprava zákona o koordinované rehabilitaci, která ještě více procesně prováže zdravotní a sociální péči a služby.

Cíle zákona o dlouhodobé péči

Cílem vytvoření zákona o dlouhodobé péči je vytvoření podmínek pro uplatnění principů spravedlnosti v oblasti zdravotních a sociálních služeb. Největší důraz je kladen na přenesení tohoto procesu na úroveň samosprávných územně správních celků a na maximální možné uplatňování služeb dlouhodobé péče v přirozené komunitě. Hlavními principy navrhovaného řešení jsou zajištění kvalitních služeb dlouhodobé péče pro klienty a jejich účast na vytváření vhodné sítě sociálních a zdravotnických služeb. Musíme podporovat rozvoj služeb především na úrovni obce a zároveň podporovat poskytovatele těchto služeb.

Celý systém dlouhodobé péče je organizován a zabezpečen z hlediska plánování, toku informací, aby byla zajištěna kontinuální péče o klienty, která v dnešním systému v některých regionech chybí. Jednou z důležitých oblastí je také zajištění kontroly kvality poskytovaných zdravotních a sociálních služeb podle nového systému sledování kvality; sledování účinnosti a efektivity poskytování služeb dlouhodobé péče klientům a jejich způsob financování z hlediska udržitelnosti systému.

Základní principy poskytování služeb dlouhodobé péče, které jsou použity v návrhu věcného záměru zákona:

Dlouhodobá péče nabízí propojenost sociálně zdravotnických služeb, které jsou vzájemně funkčně propojeny na úrovni obcí a odpovídají potřebám seniorů a zdravotně znevýhodněných lidí a podporují dostupnost sociálně zdravotní péče. Tato péče by měla být koordinována prostřednictvím sociálního nebo sociálně zdravotnického pracovníka ve spolupráci s komunitní sestrou.

Péče je orientována na člověka, na jeho potřeby v jeho přirozeném životním prostředí, komunitě a na obdobná komplexní centra služeb a poradenství poskytovatelů sociálních služeb.

Podporuje autonomii a funkční stav zejména u seniorů a zdravotně znevýhodněných prostřednictvím podpory a pomoci prostřednictvím poskytovatelů sociálních a zdravotnických služeb, které by se měly rozvíjet zejména na komunitní úrovni.

Zavádí multidisciplinární posouzení sociálně zdravotních potřeb klienta a nastavení nového systému posuzování. Tento systém hodnocení jednak identifikuje zdravotní a sociální potřeby, ale také zároveň s klientem vytvoří plán služeb podle jeho potřeb. Hodnocení potřeb bude prováděno prostřednictvím sociálního nebo sociálně zdravotnického pracovníka, komunitní sestry, primárního a ošetřujícího lékaře a lékaře specialisty.

Sdílená péče

Podporuje tzv. „sdílenou péči“, kdy systém podporuje péči profesionálních pečovatelů a rodinných příslušníků ve snaze udržet seniora nebo zdravotně znevýhodněného v jeho domácím prostředí.

Podporuje rozvoj terénních a ambulantních služeb a vznik nových profesí v komunitní péči (komunitní sestra, zdravotně sociální pracovník).

Podporuje vznik lůžek dlouhodobé péče, která budou systémově provázána s následnou rehabilitační péčí ve zdravotnickém systému. V praxi to bude znamenat, že klient, který bude po akutní a následné další a rehabilitační léčbě (návrh zákona o zdravotnických službách) a pokud jeho zdravotní stav po zhodnocení lékařem bude vyžadovat další péči, může tento klient přejít kontinuálně do systému dlouhodobé péče. Tato péče bude poskytována klientovi jednak na komunitní úrovni, ale také v pobytových službách. Na lůžkových odděleních dlouhodobé péče budou pracovat kvalifikovaní pracovníci, kteří budou poskytovat ošetřovatelskou, rehabilitační a sociální péči podle nastavených standardů kvality. Využijeme kvalifikačního potenciálu u sociálních a nelékařských pracovníků, který umožňují současné zákony, a budeme uplatňovat jejich vysokou kvalifikaci v praxi. Lékařská péče bude poskytována podle „lege artis“ a doporučení odborných lékařských společností prostřednictvím primárního a ošetřujícího lékaře.

Závěr

Expertní pracovní skupina ve spolupráci s odbornými pracovními týmy si dala za cíl zvýšení dostupnosti, kvality a efektivity bez navýšení celkových výdajů z veřejných rozpočtů, ale s lepší alokací těchto zdrojů podle sociálních a zdravotních potřeb klienta, tedy přerozdělování finančních prostředků na principu spravedlnosti a adresnosti. Sjednocení dnes různých podmínek ve zdravotnických a sociálních zařízeních přinese odbourání dosavadní izolace těchto systémů a umožní klientům a jejich blízkým více alternativ k zajištění dlouhodobé péče. Subsystém dlouhodobé péče bude začleněn do sociálního a zdravotního systému, který bude navazovat na systém koordinované péče připravovaný ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví.

Na závěr chceme říci, že příprava věcného záměru zákona vychází ze základních principů, které byly popsány v publikaci „Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice“. Tato publikace je umístěna na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a je otevřeným dokumentem k diskusi a přijímání dalších námětů.

(Text byl publikován v čísle 3/2011.)

Monika Válková, Iva Holmerová