Liga za ľudské práva presadzuje transparentnú a zodpovednú migračnú politiku

Liga za ľudské práva (HRL) je občianske združenie, založené v roku 2005 právnikmi a advokátmi, ktorí sa venujú pomoci cudzincom a utečencom na Slovensku. Cieľom združenia je presadzovanie transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky a snaha o posilňovanie postavenia samotných cudzincov a utečencov.

V súčasnosti HRL realizuje projekt „Právna poradňa pre azyl“ spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre oblasť vnútorných záležitostí, v rámci ktorého poskytuje bezplatné právne poradenstvo žiadateľom o poskytnutie medzinárodnej ochrany na Slovensku. Právna pomoc je klientom poskytovaná najmä prostredníctvom individuálnych konzultácií v azylových zariadeniach Migračného úradu Ministerstva vnútra SR, ktorý o žiadostiach o udelenie azylu rozhoduje (Záchytný tábor Humenné, Pobytový tábor Opatovská Nová Ves a Pobytový tábor Rohovce), ale aj v kanceláriách HRL v Bratislave a v Košiciach, či telefonicky a e-mailom.

Vďaka pravidelným návštevám právničiek v azylových táboroch – minimálne raz týždenne – sme schopní včas konzultovať so žiadateľmi ich situáciu a vyhodnotiť ju vo vzťahu k možnosti získať medzinárodnú ochranu, teda azyl alebo doplnkovú ochranu. Našim klientom je počas konzultácií podrobne vysvetlené ich právne postavenie ako žiadateľov o azyl, priebeh a dĺžka azylového konania, režim azylového zariadenia a pod. Okrem toho právničky HRL často zabezpečujú telefonický kontakt medzi žiadateľmi a ich rodinnými príslušníkmi žijúcimi či už v krajine pôvodu, alebo v inej krajine. V prípade záujmu klienta právnička HRL preberá právne zastúpenie v azylovom konaní. Právne zastúpenie zahŕňa účasť na vstupnom pohovore, v prípade potreby aj na doplňujúcich pohovoroch, pravidelné právne konzultácie, podrobné oboznámenie sa s obsahom spisového materiálu vedeného Migračným úradom, vyhľadávanie informácií o krajinách pôvodu žiadateľov, predkladanie stanovísk k jednotlivým prípadom a iné formy pomoci. V prípadoch, v ktorých Migračný úrad svojím rozhodnutím neudelil žiadateľom azyl a ani neposkytol doplnkovú ochranu, sme klientov zastupovali aj na súdoch SR, konkrétne na krajských súdoch a na Najvyššom súde Slovenskej republiky.

Osobitnou úlohou v rámci projektu „Právna poradňa pre azyl“ je včasná identifikácia a špecializovaná pomoc zraniteľným žiadateľom o azyl. Zraniteľnou osobou sa rozumie napríklad dieťa, osamelá matka, osoba vyššieho veku, vážne chorá osoba, traumatizovaná osoba, obeť mučenia, obeť obchodovania s ľuďmi a pod. V prípade týchto zraniteľných žiadateľov je obzvlášť dôležité, aby bola ich zraniteľnosť včas identifikovaná a aby na ňu bolo prihliadané počas celého konania. V záujme včasnej identifikácie zraniteľných žiadateľov o azyl sme úzko spolupracovali s poverenými pracovníkmi Migračného úradu, sociálnymi pracovníkmi a psychológmi v zariadeniach Migračného úradu. Napríklad v prípadoch, keď sme mali podozrenie, že klient má psychické problémy, kontaktovali sme psychológa, ktorý nám na základe stretnutí s klientom poskytol vyjadrenie, v ktorom vyhodnotil jeho psychický stav. Vyjadrenia psychológov sme následne poskytli povereným zamestnancom Migračného úradu a v odôvodnených prípadoch sme na ich základe požadovali vyšetrenie psychického stavu klienta súdnym znalcom. V prípadoch zraniteľných osôb sme takisto žiadali doplniť spis klienta o sociálny profil vypracovaný sociálnymi pracovníkmi v zariadení Migračného úradu.

V priebehu celého azylového konania je nevyhnutná úzka spolupráca s tlmočníkmi a prekladateľmi. Pri našej činnosti sa snažíme využívať najmä služby tlmočníkov, ktorí majú predchádzajúcu skúsenosť s touto cieľovou skupinou, či už ako tlmočníci, alebo aj ako kultúrni mediátori. Takisto do tlmočníckej činnosti zapájame aj osoby z radov utečencov, čo mnohokrát na našich klientov pôsobí motivačne.

Venujeme sa tiež vzdelávaniu študentov práva. Na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vedieme Kliniku azylového práva, a to v Trnave od roku 2005 a v Košiciach od roku 2017. Počas akademického roka dochádzajú na prax do kancelárie študenti, ktorí pomáhajú pri vyhľadávaní informácií o krajine pôvodu alebo s jednoduchými právnymi úkonmi. Tým zároveň vychovávame budúcich právnikov v špecifickej oblasti, akou azylové právo nesporne je.

Venujeme sa aj advokácii v oblasti zlepšovania azylovej a cudzineckej legislatívy a navštevujeme aj útvary policajného zaistenia pre cudzincov. V súčasnosti sme členom globálnej kampane na ukončenie zaisťovania detí a v súlade s ňou sa snažíme dosiahnuť, aby deti s rodinami neboli zaisťované. Dôležitou súčasťou našej práce je aj osvetová činnosť. Publikujeme rôzne články, organizujeme alebo zúčastňujeme sa diskusií a rôznych workshopov s cieľom zlepšovať informovanosť verejnosti o téme utečencov a migrantov.

Za našu prácu sme získali viacero ocenení – v r. 2013 to bolo Human Rights Defender Award od Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v SR, v r. 2015 Cena Človeka v ohrození za dlhodobú prácu v oblasti obhajoby ľudských práv a pomoci utečencom na Slovensku a v r. 2016 druhú cenu Nadácie Orange v kategórii Sociálna inklúzia. V r. 2016 dostala riaditeľka organizácie Zuzana Števulová cenu International Woman of Courage 2016 od ministra zahraničných vecí USA Johna Kerryho.

Zuzana Števulová,
riaditeľka,
Michaela Dojčinovičová,
právnička,
Liga za ľudské práva, o. z.