Pomůže využívání nových informačních technologií k vyšší míře informovanosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí?

Informací je na českém internetu velké množství. Ne všechny jsou však ověřené, a nelze se tedy na ně plně spolehnout. Z tohoto důvodu jsme se v Centru pro dítě a rodinu Valika, z.s. rozhodli spustit projekt #zeSPODu, který přináší ozdrojované informace z oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb pro rodiny a děti.

Projekt #zeSPODu vyjma webových stránek www.zespodu.cz nabízí i propojení se svými čtenáři prostřednictvím sociálních sítí Instagram a Facebook. První jmenovaná sociální síť má podle dostupných informací v Česku přibližně 3 miliony uživatelů (České noviny, 2021). Nejvíce ji využívají lidé do 30 let. Stále však platí, že nejvíce Čechů využívá Facebook. Pro prezentaci informací ze sociální oblasti na sociálních sítích jsme se rozhodli také kvůli tomu, abychom do této oblasti přilákali i mladší věkovou kategorii. Analýzou dat našeho projektu na sociálních sítích jsme zjistili, že z 93 % jsou našimi fanoušky ženy a přes 50 % fanoušků je ve věkové struktuře 25–44 let.

Z hlediska obsahu je zatím nejčtenější seriál k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která bude účinná od ledna 2022. Nejvíce čtenáře zajímala část o dávkách pěstounské péče a pak shrnutí nejdůležitějších změn, které novela přinese do oblasti náhradní rodinné péče v České republice. Zpětnou vazbu na projekt #zeSPODu zatím nezjišťuje nikterak systematicky, ale spíše nahodile. První data za 8 měsíců fungování ukazují, že návštěvníci vnímají projekt pozitivně, podle nich přináší zajímavé informace z oblasti sociálně-právní ochrany dětí a jako výhodu vidí jeho častou aktualizaci. Oceňují také možnost soutěžit o zajímavé publikace.

Jaké vidíme výhody #zeSPODu oproti podobným webům? Nejedná se o projektový web – myšleno web spojený s dotačním, např. evropským projektem, který by skončil společně se skončením projektu, protože by na jeho fungování chyběly finanční prostředky a lidské zdroje, které se mu budou věnovat. Psaní článků se dobrovolně věnuje Petr Najman z Centra pro dítě a rodinu Valika. Ten sbírá zkušenosti s publikační činností o problematice sociálně-právní ochrany dětí už od roku 2011, kdy začínal jako koordinátor projektu Čí je dítě? (www.cijedite.cz), a protože si nechce informace nechávat jen pro sebe, sdílí je na #zeSPODu, aby je ve své každodenní činnosti mohli využít i další lidé.

Kdybychom měli zmínit některé z „konkurenčních“ webů nebo sociálních profilů, tak bychom na prvním místě uvedli web Ministerstva práce a sociálních věcí www.pravonadetstvi.cz, který vznikl v rámci evropského projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny a který poskytuje dětem, laické veřejnosti i odborníkům množství různých materiálů a podkladů týkajících se práv dětí.

Již více než deset let funguje web Šance dětem (www.sancedetem.cz), který iniciovala Nadace Sirius a jehož provoz zajišťuje Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. V lednu letošního roku byla po rozsáhlé inovaci spuštěna nová verze portálu, která obsahuje například rubriky zdravotní problémy dítěte, problémy dítěte a rodiny, výchova a vývoj dítěte nebo odbornou knihovnu. Právě na zmíněnou knihovnu bychom rádi upozornili, protože umožňuje čtenářům získat informace z několika tisíců záznamů odborných publikací, sborníků, článků z vybraných odborných periodik i absolventských prací.

Velmi úspěšná je facebooková stránka Hledáme rodiče: Pěstouny, kterou sleduje bezmála 11 tisíc fanoušků. Jde o stránku poskytující informace o podpoře pěstounské péče a má za cíl poskytnout lidem dostatečné množství informací a rad o náhradní péči. Dále má snahu probudit vážný zájem u lidí, kteří o pěstounství zatím jen uvažují. Na facebookovou skupinu navazuje instagramový a Youtube účet, stejnojmenné webové stránky www.hledamerodice.cz  nebo Zelená linka 800 888 245.

Přes 1,2 tisíce členů čítá uzavřená diskuzní skupina na Facebooku s názvem OSPOD – praxe, která je určena výhradně pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí z celé České republiky. Členové zde pokládají nejrůznější otázky a další členové je komentují a sdílejí možná řešení či odkazují na konkrétní legislativu nebo metodiky.

Pro širší cílovou skupinu je pak určena skupina s názvem Vše o náhradní rodinné péči. V současné době má přes 1,5 tisíce členů, mezi kterými jsou například pěstouni, osvojitelé nebo organizace pomáhající náhradním rodinám.

Závěrem si tedy odpovězme na otázku – Pomůže využívání nových informačních technologií k vyšší míře informovanosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí? Rozhodně ano. Neziskové organizace a jimi používané sociální sítě jsou toho zdárným příkladem. Teď je na čase rozhýbat státní správu k jejich většímu využívání.

Petr Najman,
zástupce ředitele a právník se specializací na náhradní rodinnou péči, Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s.

Použitá literatura a zdroje:

České noviny. 2021. Počet uživatelů Instagramu v ČR stoupl na 2,9 milionu [online]. ČTK. [26.10.2021]. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-uzivatelu-instagramu-v-cr-stoupl-na-2-9-milionu/2099488?utm_source=rss&utm_medium=feed  

Čí je dítě [online]. 2011. o.s. Vhled – Centrum SÁMOVKA. [26.10.2021]. Dostupné z: www.cijedite.cz

Hledáme rodiče [online]. 2021. Hledáme rodiče, o.p.s. [26.10.2021]. Dostupné z: www.hledamerodice.cz

Právo na dětství [online]. 2013. MPSV. [26.10.2021]. Dostupné z: www.pravonadetstvi.cz

Šance dětem [online]. 2021. Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. [26.10.2021]. Dostupné z: www.sancedetem.cz

#zeSPODu [online]. 2021. Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s. [26.10.2021]. Dostupné z: www.zespodu.cz