3/2003

Teorie a metody sociální práce

Stat – Poznámky k teórii a metodológii sociálnej práce – je zameraná na vymedzovanie sociálnej práce ako samostatného odboru. Cielom autora je načrtnút cestu postupného usporiadania základných teoretických východísk, obsahu a rozsahu sociálnej práce a jej praktického využitia v „každodennom živote človeka“. Využívaním metódy holizmu analyzuje metodologický postup časti a celku. Sociálnu prácu sleduje v troch rovinách: ako pomoc, „pomoc k svojpomoci“ a vyústuje do sociálneho potenciálu človeka v pozíciách sociálneho rozvoja ako celku. Súčasne naznačuje, že koncentrácia sociálnej práce iba na dysfunkčné prvky spôsobuje množstvo nejasností v artikulovaní predmetu sociálnej práce.Autor pokladá stat ako námet k diskusii o sociálnej práci.Zobrazit text

Sociálna práca na Slovensku získava, aj napriek problematickému vývoju v predchádzajúcom období, opätovne pozíciu samostatnej vednej disciplíny, ktorá sa opiera o systém vlastných teoretických poznatkov. V posledných rokoch sa viedla na Slovensku diskusia o tom, či je sociálna práca aplikovanou alebo samostatnou oblastou vedeckého poznania. Zároven vznikla diskusia o jej zaradení do systému vied. Predložený príspevok poukazuje na teoretické východiská sociálnej práce a na jej aplikácie vo výučbe sociálnej práce na KRK.Zobrazit text

Príspevok poukazuje na opodstatnenost praktickej výučby v odbore sociálna práca, prepojenie teórie s praxou, o praktickej výučbe na Katedre sociálnej práce PdF UK Bratislava v súčasnosti. Zároven načrtáva niektoré profesionálne problémy pri výkone praktickej výučby študentmi a efektivitu využitia praktickej výučby pre výkon povolania sociálnej práce.Zobrazit text

Tento príspevok sa zaoberá vývojom sociálneho poradenstva v rámci odkazov niektorých vybraných osobností z oblasti sociálnej práce, poukazuje na nevyhnutné zmeny v prístupe k sociálnemu klientovi. V dalšej časti vymedzuje sociálne poradenstvo a charakterizuje niektoré rozdiely medzi psychologickým a sociálnym poradenstvom.Zobrazit text

Autorka v tomto článku stručne popisuje históriu sociálnej práce na Slovensku so zretelom na sociálne poradenstvo v SR. Dalej porovnáva sociálne a psychologické poradenstvo, ktoré ma dlhšiu tradíciu a teda i rozvinutejšie expertné zázemie. Súčasný systém sociálneho poradenstva sa koncentruje na verejný a neverejný sektor, ktorému sa autorka venuje. Dalej vysvetluje kontext sociálneho poradenstva v systéme sociálnej pomoci. Definuje pojem „sociálne poradenstvo“, jeho ciele a účastníkov poradenského procesu. V závere článku sa autorka zaoberá základnými poradenskými prístupmi a hranicami odboru a načrtáva další, možný vývoj kvality sociálneho poradenstva, ktoré sa riadi štandardmi kvality sociálneho poradenstva.Zobrazit text

Incest aj napriek zákazu patrí v súčasnom období k najrozšírenejším formám sexuálneho zneužívania detí. Dochádza k nemu v hlbokej intimite rodinného prostredia, v dôsledku čoho jeho odhalenie a následné potrestanie páchatela je mimoriadne zložité. Z troch, možno povedat klasických foriem incestu najvyššiu frekvenciu vykazuje otcovský incest. Jeho objektom je dcéra a páchatel – ako ukazujú výsledky uskutočneného výskumu – morálne narušený, nezdržanlivý jedinec, v širokom vekovom rozpätí, s nedostatočnou interiorizáciou morálnych hodnôt spoločnosti vôbec a sexuálnych zvlášt. Výskum uskutoãnený v zariadeniach pre výkon väzby v SR v roku 2000 ukázal, že vo vztahu k incestu sa vysoko rizikovými stávajú morálne narušení muži so sklonom k alkoholu a s rozsiahlou kriminálnou činnostou vo veku 40 a viac rokov najmä v prítomnosti dcéry vo veku 14 a viac ako 14 rokov.Zobrazit text

Každá spoločnost, sociálna skupina, jedinec má svoje hodnoty, vytvárajú si sebe vlastné hodnotové systémy, ktoré vyjadrujú ich záujmy a ciele. Pri analýze etických aspektov sociálnej práce v inštitúciách (v Domovoch dôchodcov) je dôležitá hodnotová orientácia starších ludí.Zobrazit text

Príspevok podporuje snahu o postupné začlenenie sociálnej práce a sociálneho pracovníka do systému armádneho zoskupenia. Poukazuje na skúsenosti v zahraničných armádach a na prezentované sociálno-patologické javy a potrebu ich riešenia práve prostredníctvom intervencie sociálneho pracovníka. Súčastou príspevku je aj prezentovanie výsledkov nenáročného prieskumu, ktorý bol uskutočnený vo vybraných armádnych jednotkách.Zobrazit text