3/2004

Komunitní práce

Text přináší možná vymezení termínu komunita pro účely komunitní sociální práce. Proměny konceptu komunity jsou sledovány v kontextu globalizace a postmodernismu. Za klíčové pro komunitní sociální práci považujeme zodpovězení otázky, zda je možné hovořit o komunitě jako o výsledku cíleného úsilí a zdroji solidárního jednání.Zobrazit text

Článek se pokouší prozkoumat způsobilost filozofického pojmu „přirozeného světa“ k aplikacím v oblasti pomáhajících profesí. Autor soudí, že takové využití pojmu může být přínosné. Uvažuje o strukturách a dalších charakteristikách klientova přirozeného světa v kontextu sociálních služeb.Zobrazit text

Tato studie si klade za cíl pochopit, jak se profese sociální práce prosazuje v současném Rusku, a osvětlit důležitost socio-politického, profesionálního a vzdělávacího kontextu při výkladu pozice profese sociální práce v rámci ruské společnosti IX legitimizace. Studie začíná analýzou procesů legitimace, profesionalizace a konstituce sociální práce v dnešním Rusku. Kromě funkcionalistické a kritické perspektivy, s níž je nahlíženo na tyto tři procesy, se za uplatnění fenomenologického přístupu studie ve své druhé části zabývá teorií všedního života sociální práce, která je konstruována běžnou prací v agenturách poskytujících sociální služby.Zobrazit text

Článek identifikuje tři logiky, které organizují práci profesionálů s psychiatrickými pacienty. Logiku asistované aktivity, logiku ne/asistované samostatnosti a logiku asistovaného propojování. Podrobně se věnuje tomu, jaký je v těchto jednotlivých logikách úděl profesionála, jaká je povaha jeho intervencí a jaké jsou jejich následné efekty. V rámci logiky asistované aktivity je hlavním úkolem pomáhajících profesionálů aktivizace uživatelů služeb. Jednoznačně tu platí, že intervenovat je lepší než nezasahovat. Zobrazit text

Jaký je vztah mezi živou křestanskou vírou, resp. její teologickou reflexí, a profesní angažovaností v oblasti pomoci seniorům? Může teologie nabídnout prakticky relevantní poznatky sociálním pracovníkům, hledajícím pro svou praxi impulsy a inspirace? A o jaké prvky své víry se mohou opřít pracovníci církevních sociálních služeb seniorům? Nejsou-li sociální práce a teologie dvěma paralelními světy, které se protínají v nekonečnosti, kde spočívají jejich styčné body? Na tyto otázky se autor snaží odpovědět za pomoci klasického axiómu psychologie komunikace. V závěru příspěvku autor exemplárně ukazuje možnou podobu kodifikace poslání, cílů a principů sociálních služeb seniorům v církevním rezidenčním zařízení.Zobrazit text

Cílem tohoto článku je na základě existujících standardů kvality sociálních služeb, které jsou určeny pro organizace sociální práce, navrhnout modifikované standardy kvality, které by byly využitelné v prostředí organizací politiky zaměstnanosti, jmenovitě na úřadech práce. Tento náš počin zdůvodnujeme naším nedávným zjištěním, že individuální akční plán, strategie práce s klienty užívaná pouze několik let na úřadech práce v ČR i zahraničí, je designem a filozofií shodná s úkolově orientovaným přístupem, tradiční metodou sociální práce. Modifikací stávajících standardů kvality nabízíme nový nástroj kontrolující kvalitu služeb poskytovanou zprostředkovateli zaměstnání na úřadech práce.Zobrazit text

Následující stat si klade za cíl seznámit čtenáře se základní problematikou poruchy nazývané autismus. Hlavním problémem je výskyt autistických jedinců v ústavech, kteří byli diagnostikováni jinak než adekvátně ke své poruše. Pro seznámení s touto poruchou obecně a stručně popíši základní fakta, která jsou o této poruše známa, projevy této poruchy, druhy autismu, diagnostiku, důvody špatného diagnostikování autistů a problémy z toho vyplývající. Zdůrazním faktory, na které je důležité při práci s autistickým klientem brát ohled. Vzhledem k pozdnímu odbornému rozvoji péče o autisty má ČR jistý deficit v podobě dospělých autistických jedinců, u nichž došlo v dětství k pochybení u stanovení diagnózy. Touto statí bych ráda ukázala, že s takovými jedinci, ač jsou za hranicí optimálního věku pro výchovu, je možno úspěšně a efektivně pracovat.Zobrazit text