3/2005

Rovné příležitosti

V štúdii predstavíme základné východiská a klúčové pojmy etiky starostlivosti a poukážeme na aktuálnosť koncepcie starostlivosti. Etiku starostlivosti, v rámci ktorej sa starostlivosť chápe ako sociálna a politická prax, možno považovať za dôležité východisko sociálnej politiky. Teoretické a filozofické východiská tematizovanej koncepcie spočívajú vo feministickej redefinícii konceptu tarostlivosti. Aktuálnosť a potreba uplatnenia perspektívy etiky starostlivosti sa dokumentuje na základe analýzy Koncepcie rovnosti príležitostí žien a mužov v SR pomocou metódy TRACE. Prostredníctvom tejto metódy je možné odhaliť silné a slabé stránky uvedenej koncepcie a zároveň ukázať možnosť, ako aj potrebu praktického uplatnenia základných princípov etiky starostlivosti pri tvorbe politiky rovnosti príležitostí žien a mužov.Zobrazit text

V běžné realitě profese sociální práce je reflektována převaha žen jako pracovnic i klientek. Cílem následujícího textu je vyjasnit feministické otázky a ukázat, jak feministická perspektiva v praxi sociální práce může umožnit osobní a sociální změny. Tento text vysvětluje charakteristiky, hodnoty a cíle praxe feministické sociální práce a její odlišnosti od jiných perspektiv. Pozornost bude zaměřena na komparaci emancipatorního přístupu a genderově specifické sociální práce.Zobrazit text

Podpora důstojnosti člověka v terminálním stadiu je sporným tématem v naší společnosti. Umírání a smrt se stávají aktuálním tématem těch, kteří se setkali se skutečností umírání a smrti v hospicových zařízeních. Důležitou výzvou je, aby se lidé naučili vnímat v umírajícím člověku jeho důstojnost a neopakovatelnou individuálnost v celku jeho života. Smrt je nutno chápat v její sociální a kulturní dimenzi. Je nutná prevence vůči nehumánnímu umírání a smrti, tj. umírání v izolaci a anonymitě. Po smrti človûka poslední rozloučení, bez jakékoli ceremonie jako projevu vděčnosti za život a dílo dotyčného, má rovněž nehumánní charakter. Východiskem pro zachování humanity umírání a smrti je židovsko-křestanské pochopení člověka od jeho narození po jeho smrt.Zobrazit text

Text se zabývá problematikou profesionalizace ošetřovatelství a klade otázku, zda je profese sestry autonomní profesí. Nové požadavky, které jsou kladeny na profesi sestry, vycházejí především z orientace profesní činnosti sester na celek lidského zdraví a opírají se o vědecké poznatky společenských věd.Zobrazit text

Článok prehladne spracováva tematiku supervízie v kontexte sociálnej práce v slovenských podmienkach, pričom supervíziu uchopuje ako samostatnú vednú disciplínu alebo súbor viacerých disciplín, ktorá vznikla z potreby pomoct človeku v širšom i užšom slova zmysle. Realizovanie tejto činnosti so sebou prináša prirodzenú nutnost supervízie v celom rozsahu jej pôsobenia. V súčasnosti sa pojem supervízia včil hlavne v pomáhajúcich profesiách, akými sú psychoterapia a sociálna práca. V sociálnej práci plní úlohu sprostredkovatela skvalitnovania práce, umožnuje predchádzat chybám, prináša alternatívne postupy a pod. Supervízia sa tiež chápe ako poradenská činnost využívaná pre zabezpečenie a zvýšenie kvality profesionálnych aktivít, prípadne kompetencií sociálnych pracovníkov.Zobrazit text

Stres v sociální práci je v této studii konceptualizován jako transakční systém, který zahrnuje potenciální organizační a osobnostní zdroje či precipitory. Organizační (expoziční) precipitory se vztahují k interakcím sociálních pracovníků s jejich klienty, byrokratickým podmínkám, nedostatku autonomie a kolegiality, konfliktu role a k problémům sociální práce jako vůdní disciplíny a profese. Zobrazit text