1/2007

Role sociálního pracovníka

Sociální pracovnice a pracovníci si osvojují mnoho rolí, aby dosahovali cílů sociální spravedlnosti, zvyšování kvality lidského života a rozvoje maximálního potenciálu každého jedince, rodiny a skupiny ve společnosti: Zprostředkovávají interakce mezi lidmi a jejich prostředím. Nikdy nepracují v izolaci a podílejí se na uplatňování multidisciplinárních přístupů.Zobrazit text

Posouzení životní situace dítěte, jeho rodiny a případně dalších potenciálních uživatelů sociálních služeb je pravděpodobně jednou z nejnáročnějších činností v sociální práci. Závažnost posouzení je dána zejména tím, že na jeho výsledku závisí další postup sociálního pracovníka, a tedy i ve značné míře osud osob, které jsou posuzovány. Zobrazit text

ílem příspěvku je hledání a identifikace paralel mezi Standardy kvality sociálních služeb (především nás budou zajímat procedurální standardy), zákonem o sociálních službách a úkolově orientovaným přístupem. Jinými slovy, úvahy nad tím, jak může být sociálním pracovníkům úkolově orientovaný přístup prospěšný při naplňování uvedeného zákona a standardů. Zobrazit text

Článek se zamýšlí nad reálnými možnostmi mezioborové spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu. Na příkladu vzájemné spolupráce odborníků různých pomáhajících profesí, kteří zajišťují realizaci uceleného systému rehabilitace v DC ARPIDA, jsou prezentovány jak podmínky, tak i dvě schémata znázorňující možnosti pro vytvoření fungujícího víceoborového pracovního týmu. Zobrazit text

Česká republika, ale i další evropské země si v průběhu devadesátých let prošly velmi výraznými změnami rodinného chování. Vedle zásadních změn, ke kterým patří např. výrazný pokles fertility, snížení počtu sňatků a zvýšení počtu neúplných rodin, dochází ke kulturním a strukturálním změnám, které přispívají k nové interpretaci pojmu rodiny a rodinného soužití. Ustupování od tradičních interpretačních modelů rodiny a liberalizace rodinného soužití vytváří výzvy pro koncipování rodinné politiky. V příspěvku poukazuji na základní tendence a rysy, které charakterizovaly rodinné chování v minulosti i současnosti, s poukazem i na jiné evropské země.Zobrazit text