Kurátor/ka pro mládež (Praha)

 
Úřad městské části Praha 13 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa kurátor/ka pro mládež v odboru sociální péče (úředník/úřednice) doba určitá – zástup za mateřskou dovolenou.

Požadavky na uchazeče:

 • bezúhonnost
 • požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání humanitního zaměření (obory zaměřené na sociální práci v souladu s ust. § 110 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění)
 • znalost zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a souvisejících předpisů
 • zkouška odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí výhodou
 • praxe v obdobné pozici výhodou
 • zkušenosti z oblasti státní správy a samosprávy výhodou
 • schopnost jednat s lidmi
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
 • vysoká odolnost proti stresu
 • komunikativnost a kreativita
 • ochota dále se vzdělávat
 • schopnost týmové práce
 • spolehlivost, časová flexibilita, empatie

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • telefonický kontakt
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních
 • originál (případně originálně úředně ověřenou kopii) výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • originálně úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 28. 3. 2017 na adresu: Úřad městské části Praha 13, odbor –kancelář tajemníka k rukám Ing. Jaroslava Mareše, Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha 5, obálku označit slovy: „Výběrové řízení – OSP kurátor/ka pro mládež (doba určitá)“. 

Kontakt: Telefon 235 011 236, 235 011 237 (p. Moravcová, p. Havelková)

e-mail: moravcovaj@p13.mepnet.cz
web: http://www.praha13.cz/Oznameni-o-vyberovem-rizeni-OSP-kurator-ka-pro-mladez-doba-urcita-4.html