Kurátor / Kurátorka pro mládež (Praha)

Městská část Praha 10 zastoupená JUDr. Janou Hatalovou, MBA, pověřenou výkonem činností tajemníka ÚMČ Praha 10 vyhlašuje dne 29. 10. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa kurátor / kurátorka pro mládež v referátu kurátorů pro mládež v oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10

Sjednaný druh práce: kurátor / kurátorka pro mládež s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 11

„Říká se, že děti jsou budoucností národa. Přidejte se proto do našeho týmu sociálních pracovníků v oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou a ovlivněte tak budoucnost – dětí i tu svoji. Vedle smysluplné práce ve stabilním zázemí a v přátelském kolektivu nabízíme možnosti dalšího vzdělávání a celou řadu benefitů a výhod.“

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský jazyk,
 • c) způsobilost k právním úkonům,
 • d) bezúhonnost

Další požadavky:

 • požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu event. vyšší odborné vzdělání

Požadovaný obor:

 • zaměření sociálně-právní, sociální práce

Požadované znalosti:

 • splnění podmínek pro výkon práce sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, orientace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na předmětném úseku (lze složit i po nástupu)
 • dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet E-spis), praxe na obdobné pozici výhodou,

Další dovednosti:

 • schopnosti organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul 
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost 
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit: 

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností 
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 15. 11. 2019 v podatelně ÚMČ Praha 10

adresa :

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: kurátor/ka pro mládež v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účasti ve výběrovém řízení vznikly.

V Praze dne 21.10.2019

JUDr. Jana Hatalová, MBA, pověřena výkonem činností tajemníka ÚMČ Praha 10

e-mail: aneta.trmalova@praha10.cz ; juraj.bendik@praha10.cz
web: https://www.praha10.cz/urad-mc/volna-pracovni-mista/articletype/articleview/kuratorka-pro-mladez?articleid=4226