Metodik/metodička (Praha)

 
Městská část Praha 10 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa metodik/metodička a kontrolor/ka sociálních služeb příspěvkových organizací v referátu sociální a zdravotní péče v oddělení zřízených organizací a zdravotnictví v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10.
 
Sjednaný druh práce:
 • metodik/metodička a kontrolor/ka sociálních služeb příspěvkových organizací s místem výkonu práce Praha
 • v platové třídě 10 na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené
 • nikdo není dokonalý, ale každý je jedinečný a společně tvoříme profesionální tým
 • nabízíme práci v přátelském kolektivu, možnost dalšího vzdělávání a celou řadu benefitů a výhod
Požadavky na uchazeče:
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
Další požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání – zaměření sociální práce, sociální politika nebo obor s obdobným zaměřením (zejména obory uvedené v §110 odst. (4) písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů požadované znalosti)
 • splnění podmínek pro výkon práce sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku „správní činnosti v sociálních službách“ (lze složit i po nástupu)
 • dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet E-spis)
 • praxe na obdobné pozici výhodou další dovednosti, schopnosti organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu)
 • pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost
Náležitosti přihlášky jsou:
 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis
K přihlášce je nutno připojit:
 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 18. 4. 2018 v podatelně ÚMČ Praha 10 – adresa: Úřad městské části Praha 10, Oddělení personální, Vršovická 68, 101 38 Praha 10. Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: metodik/metodička a kontrolor/ka sociálních služeb příspěvkových organizací v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10 – doba určitá“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

e-mail: monika.chladkova@praha10.cz
web: praha10.cz