Odborný referent – veřejný opatrovník (Praha)

Městská část Praha 11, zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 11 vyhlašuje dne 02.12.2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný/ná odborný/ná referent/ka – veřejný opatrovník  pro Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Sjednaný druh práce: samostatný/ná odborný/ná referent/ka – veřejnýopatrovník
Platové zařazení: 9. platová třída

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá
český jazyk,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost.

požadované vzdělání:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

požadovaný obor, zaměření:

 • vítány obory zaměřené na oblast sociální, zdravotnickou, ekonomickou, správní, finanční, právní, pedagogickou, administrativní, apod.

požadované znalosti:

 • administrativní zdatnost
 • aktivní uživatelská znalost práce na PC (kancelářský balík
  MS Office, Outlook, Internet)
 • znalost legislativy na úseku veřejného opatrovnictví výhodou

další dovednosti, schopnosti:

 • dobré komunikační schopnosti v písemném i mluveném projevu
 •  pozitivní a laskavý přístup při jednání s klienty
 • psychická stabilita i v krizových situacích
 • schopnost flexibilně a rozvážně jednat v nečekaných situacích
 • fyzické předpoklady pro práci v terénu
 • vítán aktivní řidič/ka, skupina B

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou:

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
 • datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

nabízíme benefity:

 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na ošatné
 • příspěvek na doplňkové penzijní spoření
 • 5 dnů zdravotního volna

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel v zalepené obálce nejpozději dne 21.01.2022 v podatelně Úřadu městské části Praha 11, adresa:
Úřad městské části Praha 11
Oddělení personální
Ocelíkova 672, 149 00 Praha 4

obálku označit slovy: “Výběrové řízení – pozice samostatný/ná odborný/ná referent/ka – veřejný opatrovník pro Odbor sociálních věcí a zdravotnictví”

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Praha 02.12.2021

Ing. Simona Klimakovská
tajemnice Úřadu městské části Praha 11