Odborný sociální pracovník oddělení sociálních činností (Liberec)

Tajemník Magistrátu města Liberec vyhlašuj e podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka zařazeného do funkce ODBORNÝ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK v oddělení sociálních činností na odboru sociální péče Magistrátu města Liberec.

Podmínky výběrového řízení:

Popis pracovní činnosti:

Plnění úkolů dle zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o sociálních službách; nabízení a zajišťování potřebné sociální pomoci osobám se zdravotním hendikepem, osobám v hmotné nouzi, osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo osobám již sociálně vyloučeným při řešení situace hmotné nouze nebo jiné nepříznivé sociální situace; nabízení sociálních služeb, sociálního poradenství; vedení klienta a současně koordinace poskytované pomoci; provádění šetření v domácnostech těchto klientů; spolupráce se státními orgány a dalšími institucemi. Zajišťování a vedení Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka.

Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Liberec a území správního obvodu města Liberce

Platové zařazení: 11. platová třída + osobní příplatek po zkušební době

Zaměstnanecké výhody jsou garantovány kolektivní smlouvou, k náhledu zde Benefity

Pracovní poměr: na dobu určitou po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené. Nástup je možný ihned / dle dohody.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem).

Další požadavky stanovené Statutárním městem Liberec pro uchazeče:

  • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu v některém z oborů zaměřených na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku; případně i vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v některém z oborů zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost;
  • znalost příslušných zákonných norem;
  • velmi dobrá úroveň komunikačních schopností pro jednání s klienty;
  • samostatnost při práci, psychická odolnost, pečlivost a důslednost;
  • uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office);
  • řidičský průkaz skupiny B.

Praxe v sociální oblasti je vítána, místo je vhodné i pro absolventy výše uvedených studijních oborů.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat jeho:

– jméno, příjmení a titul; – datum a místo narození; – státní příslušnost; – místo trvalého pobytu; – číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana; – datum podání a podpis uchazeče

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: – aktuální životopis; – výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; – ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Uvítáme přiložení vyplněného osobního dotazníku a fotografie. Přihlášku i osobní dotazník si můžete stáhnout zde Osobní dotazník a přihláška

Lhůta pro podání přihlášky: 3. září 2023

Způsob podání přihlášky:

  • osobně na personálním oddělení nebo v podatelně Magistrátu města Liberec;
  • odeslat na adresu: Statutární město Liberec, personální oddělení, náměstí Dr. Edvarda Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59 (tel. 485 243 760 nebo 485 243 769).

Po skončení řízení budou uchazečům jejich písemné materiály, poskytnuté k výběrovému řízení, vráceny.