Právník odboru sociální péče (Liberec)

Tajemník Magistrátu města Liberec vyhlašuj e podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka zařazeného do funkce PRÁVNÍK ODBORU SOCIÁLNÍ PÉČE v oddělení sociálních činností na odboru sociální péče Magistrátu města Liberec.

Popis pracovní činnosti: výkon komplexních právních činností na odboru sociální péče včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech. V rámci sociálně-právní ochrany dětí rozhoduje ve správním řízení o uložení povinnosti rodičům využít odbornou poradenskou pomoc, o výchovných opatřeních, o uložení pořádkové pokuty rodiči nebo jiné osobě odpovědné za výchovu, o správních deliktech a vede jejich evidenci. Realizuje výkon opatrovníka pro správu jmění dítěte, realizuje výkon kolizního opatrovníka ve složitých řízeních a realizuje výkon práv a povinností spojených s výkonem funkce veřejného opatrovníka, zejména se účastní soudních jednání a jednání u notáře. Poskytuje metodickou pomoc nižším správním úřadům. Tvoří smlouvy související s činností odboru a vede jejich evidenci.

Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Liberec a území správního obvodu města Liberce.

Platové zařazení: 12. platová třída + osobní příplatek po zkušební době.

Zaměstnanecké výhody jsou garantovány platnou kolektivní smlouvou, k náhledu zde  Benefity.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, nástup je možný ihned, případně dle vzájemné dohody.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem).

Další požadavky stanovené statutárním městem Liberec pro uchazeče:

  • vysokoškolské vzdělání právnického směru;
  • orientace v právních předpisech a platných normách v oblasti sociální péče a sociálních služeb;
  • dobré komunikační schopnosti pro jednání s klienty;
  • uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office, Beck-online, Internet).

Praxe v právní oblasti je vítána, není však podmínkou (místo je vhodné i pro absolventy vysokých škol s uvedenou právnickou specializací).

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat jeho:

– jméno, příjmení a titul; – datum a místo narození; – státní příslušnost; – místo trvalého pobytu; – číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); – datum podání a podpis uchazeče.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: – aktuální životopis; – výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; – ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Uvítáme přiložení vyplněného osobního dotazníku a fotografie. Přihlášku i osobní dotazník lze stáhnout zde  Osobní dotazník a přihláška.

Lhůta pro podání přihlášky: 16. července 2024.

Způsob podání přihlášky: poštou na adresu: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, personální oddělení, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberec (tel. 485 243 760 nebo 485 243 768 – 9). Obálku označte textem: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRÁVNÍK ODBORU SOCIÁLNÍ PÉČE.

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo na základě výběrového řízení nepřijmout žádného uchazeče.

Vrácení písemných materiálů poskytnutých k výběrovému řízení: po skončení výběrového řízení si uchazeči mohou materiály osobně vyzvednout na personálním oddělení Magistrátu města Liberec nebo (po dohodě) jim budou zaslány poštou.

Zpracovalo personální oddělení Magistrátu města Liberec