Ředitel / ředitelka Městského střediska sociálních služeb (Písek)

Výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb.

Předpokládaný nástup: od 01.07.2020 nebo dle dohody

Platové podmínky: platová třída 12 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. – příloha č. 1 (24.770 – 36.470 Kč podle délky započitatelné praxe) + příslušné příplatky

Předpoklady a požadavky:

 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost 
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo bakalářském studijním programu 
 • minimálně 3 roky praxe v řídící funkci (musí být patrná z údajů uvedených v životopise) 
 • zkušenosti s řízením kolektivu, komunikační a manažerské schopnosti, spolehlivost 
 • znalost práce s PC 
 • řidičský průkaz minimálně skupiny B

Výhodou : 

 • znalost problematiky poskytování sociálních služeb, zkušenosti v oblasti financování sociálních služeb a plánování jejich rozvoje 
 • obecná znalost tématu hospodaření a financování příspěvkové organizace

Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče / uchazečky: 

 • jméno, příjmení, titul 
 • datum a místo narození 
 • státní příslušnost 
 • místo trvalého pobytu 
 • datum a podpis
 • kontakt – telefon, mobilní telefon, e-mail.

Povinné přílohy přihlášky: 

 • životopis – nejlépe strukturovaný 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce – originál nebo ověřená kopie 
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 • čestné prohlášení o splnění požadavku řidičského průkazu a znalosti práce s PC 
 • koncepce rozvoje Městského střediska sociálních služeb zaměřená na poskytované služby, hospodaření a další rozvoj organizace v rozsahu max. 4 stran A4 strojopisu

Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu: Město Písek, k rukám 1. místostarosty Ing. Petra Hladíka, Velké náměstí 114, 397 19 Písek nebo odevzdejte na podatelně MÚ Písek nejpozději do 31. března 2020. Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně MÚ.

Podrobnější informace podá a na vyžádání zajistí návštěvu příspěvkové organizace Mgr. Michaela Baslerová – vedoucí odboru sociálních věcí (tel. 382330810, 606650007 email michaela.baslerova@mupisek.cz)

Obálku s přihláškou označte „Výběrové řízení – Městské středisko sociálních služeb- NEOTVÍRAT“.

Výběrové řízení proběhne dne 6.4.2020.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče.

e-mail: michaela.baslerova@mupisek.cz
web: http://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=31692