Referent/referentka oddělení sociální prevence (Praha)

Městská část Praha 4 – Úřad městské části Praha 4 zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 4 vyhlašuje dne 29. 08. 2023 výběrové řízení na obsazení  pracovního místa na dobu neurčitou referent/referentka oddělení sociální prevence v odboru sociálním.

Druh práce: úsek náhradní rodinné péče

Místo výkonu práce Praha, v platové třídě 11 + zvláštní příplatek podle § 129 a osobní příplatek podle § 131 zákoníku práce.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost

Dále požadujeme:

Vzdělání:

 • ve smyslu ustanovení § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu, případně minimálně vyšší odborné vzdělání se sociálním zaměřením

Znalosti:

 • znalost platné legislativy v sociální oblasti,
 • práce vhodná i pro absolventy,
 • praxe v sociální oblasti výhodou,
 • zkouška odborné způsobilosti při sociálně-právní ochraně dětí výhodou.

Další dovednosti a schopnosti:

 • komunikační a organizační schopnosti,
 • psychická odolnost,
 • samostatnost,
 • flexibilita,
 • uživatelská znalost a schopnost práce na PC.

Benefity:

 • možnost uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu,
 • dovolená 200 hodin,
 • 5 Sick days,
 • příspěvek na MHD,
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na rekreaci,
 • příspěvek na penzijní připojištění.

Další výhody:

 • přátelské prostředí a skvělý pracovní tým,
 • pravidelné intervize a supervize,
 • průběžné vzdělávání v oboru.

Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 7 odst. 4 z.č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. jméno, příjmení a titul
 2. datum a místo narození
 3. státní příslušnost
 4. místo trvalého pobytu
 5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 6. datum a podpis

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 z.č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů nutno připojit tyto doklady:

 1. životopis, ve kterém budou uvedené údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 13. 09. 2023 do podatelny na adresu:

Úřad městské části Praha 4
personální odd.
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4

 Obálku označit slovy: „Výběrové řízení na pozici referent / referentka soc. prevence“.

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.