Sociální pracovník oSPOD (Čáslav)

 
Tajemník Městského úřadu Čáslav vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice sociální pracovník/sociální pracovnice na oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
 
Požadavky na uchazeče:
 • státní občanství ČR, v případě cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR a znalost jednacího jazyka
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • občanská bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka
 • Minimálně ukončené vzdělání sociálního zaměření na VOŠ (DiS.) – dle zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů – k datu nástupu do zaměstnání 
 • zvláštní odborná způsobilost dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – na úseku sociálně-právní ochrany dětí – VÝHODOU
 • praxe na úseku sociálně-právní ochraně dětí – VÝHODOU
 • práce na PC (MS Word, MS Excel)
 • řidičské oprávnění (B)
 • komunikativní schopnosti
 • nástup od 01/07/2017, popř. dle dohody

Nabízíme:

 • platové zařazení – dle nařízení vlády č. 564/2006, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění – platová třída 10
 • místo výkonu práce – Město Čáslav
 • 2 pracovní místa (o jaký typ – co se týče doby trvání – máte zájem sdělíte při výběrovém pohovoru) o jedno na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené) o jedno na dobu neurčitou

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 26/05/2017 včetně (rozhodující je datum přijetí na MěÚ Čáslav). Místo a způsob podání přihlášky: Přihlášky se podávají písemně na adresu: Bc. Jaroslava Lepešková Městský úřad Čáslav Nám. Jana Žižky z Trocnova 1 286 01 Čáslav Obálku označte „Výběrové řízení – sociální pracovník/sociální pracovnice“ a dále označte výrazným písmem NEOTVÍRAT Přihláška musí obsahovat náležitosti:

a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:

a) strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o vzdělání, dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
c) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Lepešková, personalistka, tel. 327 300 230, e-mail: lepeskova@meucaslav.cz.

e-mail: lepeskova@meucaslav.cz
web: http://www.meucaslav.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah3538_43.pdf&original=2017_04_VR_www_oSPOD.pdf