Sociální pracovník OSPOD (Lipník nad Bečvou)

 
Tajemnice Městského úřadu Lipník nad Bečvou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa v Městském úřadu Lipník nad Bečvou na pozici sociální pracovník, agenda sociálně – právní ochrany dětí, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, pracovní poměr na dobu neurčitou.
 
Požadavky:
 • odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle ust. § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost ovládání PC na uživatelské úrovni
Výhodou je:
 • praxe v oboru
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro správní činnost při sociálně-právní ochraně dětí
 • znalost problematiky sociálně-právní ochrany dětí
Platové zařazení:
 • platová třída 10 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
U výše  uvedeného místa jsou  nezbytné tyto předpoklady:
 • státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt v České republice
 • dosažení věku 18 let
 • plná svéprávnost
 • znalost jednacího jazyka
 • bezúhonnost
Uchazeči podají písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče
K přihlášce se připojí tyto doklady:
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky zasílejte v termínu do 8. února  2016  na adresu:
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Kancelář tajemníka
náměstí T.G.Masaryka 89
751 31  Lipník nad Bečvou
 
Obálku s přihláškou označte „ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“

e-mail:
web: