Sociální pracovník (Praha)

 
Úřad městské části Praha 13 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK – VEŘEJNÝ OPATROVNÍK v odboru sociální péče s místem výkonu práce v Praze.
 
Druh práce:
 • sociální práce a výkon veřejného opatrovnictví
 • zajišťování odborných a specializovaných agend veřejného opatrovníka

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání humanitního zaměření (obory zaměřené na sociální práci v souladu s ust. § 110 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plat. znění) 
 • dosažení 18 let věku 
 • občan ČR – nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • svéprávnost
 • bezúhonnost
 • schopnost jednat s lidmi, empatie

Výhodou:

 • praxe v obdobné pozici
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) na úseku veřejného opatrovnictví

Benefity:

 • zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty
 • přátelský kolektiv
 • příjemné, moderní pracoviště na Slunečním náměstí – přímo na stanici metra B „Hůrka“ 
 • 5 týdnů dovolené – 6 dní indispozičního volna (tzv. sick days) – možnost individuálního nastavení pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)
 • školení 
 • stravenky 
 • příspěvek na penzijní pojištění 
 • příspěvky při životních a pracovních výročích 
 • příspěvek na dětskou rekreaci 
 • možnost rekreace ve vlastním rekreačním zařízení ve Vrchlabí

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost 
 • adresa trvalého pobytu 
 • číslo občanského průkazu 
 • telefonický kontakt 
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit: 

 • strukturovaný profesní životopis 
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřenou kopii) 
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo úředně ověřenou kopii) 
 • popř. osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

Přihlášku s požadovanými doklady, v obálce označené „Výběrové řízení– OSP sociální pracovník-veřejný opatrovník“ doručte nejpozději do 11. 5. 2019 na adresu: Úřad městské části Praha 13 Odbor-kancelář tajemníka Ing. Jaroslav Mareš Sluneční nám. 2580/13 158 00 Praha 5 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. V Praze dne 25. 4. 2019 Ing. Jaroslav Mareš v. r. tajemník Úřadu městské části Praha 13. Kontakt: Jana Moravcová, 235 011 236

e-mail: moravcovaj@p13.mepnet.cz
web: https://www.praha13.cz/Oznameni-o-vyberovem-rizeni-odbor-socialni-pece-soc-pracovnik-verejny-opatrovnik-1.html