Sociální pracovník (Železný Brod)

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK – ÚŘEDNÍK ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MěÚ ŽELEZNÝ BROD, okr. Jablonec nad Nisou

Pracovní poměr na dobu neurčitou, zkrácený úvazek 32 hodin týdně (tj. 0,8) – více informací na webových stránkách MěÚ Železný Brod.

Druh práce: referent sociálních věcí dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle nař. vl. 222/2010 Sb., katalog prací 2.10.19 – 9 tř./2, 4, 7, 8)

Předmět práce:

 • Zajišťování odborných a specializovaných agend sociální prevence. Posuzování celkového stavu a příčin negativních jevů, navrhování preventivních a provádění okamžitých opatření podle aktuálního stavu, stanovení finanční a věcné pomoci, vystupování u soudních jednání a spolupráce s orgány a institucemi.
 • Komplexní výkon agendy péče o staré občany nebo osoby se zdravotním postižením.
 • Zajišťování agendy romského poradce.
 • Zajišťování protidrogové politiky v rámci regionu, provádění odborných prací souvisejících s prevencí drogových závislostí, organizace a koordinace preventivních protidrogových akcí v rámci regionu a koordinace činnosti protidrogové komise.

Předpokládané datum nástupu: květen 2015 (dle dohody – nástup možný ihned)

Místo výkonu práce: Město Železný Brod, nám. 3. května 18

Platové zařazení: 9. platová třída (platové poměry dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., tj. 11 400 Kč až 17 100 Kč měsíčně a osobní příplatek a mimořádné odměny dle dosahovaných pracovních výsledků).

Předpoklady: Úředníkem se může stát státní občan ČR (popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR), od 18 let věku, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný (ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících a § 79 odst. 2 a 3 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), ovládající jednací jazyk a splňující další předpoklady pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem.

Kvalifikačním předpokladem je vzdělání alespoň vyšší odborné sociálně právního zaměření, či jiné odpovídající odborné způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Další požadavky:

 • komunikativnost, dobré vyjadřovací schopnosti, asertivita,
 • ochota hledat řešení, sociální cítění, zodpovědnost, spolehlivost, morální bezúhonnost, samostatnost v rozhodování, psychická odolnost, flexibilita, kreativita
 • dobrá znalost práce na PC,
 • znalost legislativy, především zákona o sociálních službách, zákona o obcích, ochota dále se vzdělávat,
 • aktivní řidič skupiny B,
 • předchozí praxe ve veřejné správě v sociální oblasti výhodou.

Písemná přihláška k výběrovému řízení: Jméno a příjmení uchazeče (popř. titul), datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefon a e-mail, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující přílohy:

 1. strukturovaný životopis (zachycující dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti se vztahem k obsazované pozici)
 2. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením).

Způsob a místo podání přihlášek: Přihlášky mohou být podány osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to v uzavřených obálkách s označením „Výběrové řízení – sociální pracovník“. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž lze nabídku vrátit. Přihlášku podávanou prostřednictvím držitele poštovní licence zašlete na adresu:

Město Železný Brod,
nám. 3. května 1,
468 22 Železný Brod.

Za okamžik předání přihlášky je považován okamžik převzetí zásilky adresátem. Osobně lze přihlášku podat na podatelně městského úřadu na uvedené adrese v době: pondělí 8.00-18.00 hod., středa 8.00-17.00 hod., úterý, čtvrtek 8.00-13.00 hod., pátek 8.00-12.00. Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení: 27.4.2015 do 15.00 hodin.

Předpokládaný termín výběrového řízení – 30.5.2015 od 9.00 v zasedací místnosti budovy radnice (náměstí 3. května 1, 1. patro).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo bez udání důvodu nepřijmout nabídku žádného uchazeče.

Bližší informace Vám poskytne vedoucí odboru sociálních věcí Bc. Eva Sasková (tel. 483 333 928, e.saskova@zelbrod.cz). V Železném Brodě dne 7. dubna 2015

e-mail: e.saskova@zelbrod.cz
web: http://www.zeleznybrod.cz/cz/uredni-deska/vsechny-zpravy/