Sociální pracovník(ce) / vedoucí pečovatelské služby (Moravský Beroun)

Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník / pracovnice / vedoucí pečovatelské služby města Moravský Beroun.

Počet volných pracovních míst: 1
Předpokládaný termín nástupu: 01.01.2022 nebo dle dohody
Pracovní poměr: s úvazkem 1,0 na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců
Místo výkonu práce: město Moravský Beroun, včetně místních částí

Obecná charakteristika pracovní náplně:

 • odpovědnost za provoz pečovatelské služby (dále jen „služba“) po stránce odborné,
 • metodické, provozní a ekonomické včetně provádění kontrolní činnosti,
 • odpovědnost za kvalitní a operativní poskytování služby klientům,
 • odpovědnost za dodržování standardů kvality poskytované služby,
 • plánování průběhu poskytování služby včetně jejího hodnocení podle osobních cílů, potřeb a schopností klientů,podílení se na práci s klienty služby,
 • uzavírání smluv se žadateli a klienty služby o poskytování služby,
 • řízení podřízených zaměstnanců a kontrola jejich práce,
 • vypracování žádostí o dotace na pečovatelskou službu, jejich kontrola a vyúčtování,
 • provádění depistáže a sociálního šetření u žadatelů a klientů služby,
 • zabezpečování sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů klientů,
 • provádění sociálního poradenství,
 • prezentace služby široké veřejnosti.

Předpoklady pro přijetí uchazeče:

 • fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím
  státním občanem a má na území ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je svéprávný (§ 15 zákona č. 89/2012 Sb.),
 • je bezúhonný (§ 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb.),
 • ovládá jednací jazyk.

Požadované vzdělání:

 • vdělání odpovídající odborné způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterým je
  • vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo
  • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu.

Dále požadujeme:

 • znalost problematiky poskytování sociálních služeb,
 • orientace v právních předpisech, zejména:
  • zákon č. 108/2016 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • dobré řídící, komunikační a organizační schopnosti,
 • samostatnost v rozhodování, schopnost pracovat pod časovým tlakem, flexibilita, vysoké pracovní nasazení,
 • dobrou uživatelskou znalost práce na PC (aplikace MS Windows, MS Office, aj.),
 • pečlivost, odpovědnost, spolehlivost,
 • řidičský průkaz skupiny B.

Výhodou:

 • předchozí pracovní praxe na obdobné pozici v terénní službě nebo zkušenosti v oblasti
  sociální práce v terénu,
 • praxe jako vedoucí zaměstnanec.
  Platové podmínky:
  Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením
  vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
  ve znění pozdějších předpisů (10. platová třída). Ke stanovenému platovému tarifu
  je přiznán příplatek za vedení a dle zapracování osobní příplatek.
  Nabízíme:
 • 25 dnů dovolené,
 • 3 dny indispozičního volna,
 • zaměstnanecké výhody (příspěvek na stravování, příspěvek na kulturu a sport formou
  poukázek, příspěvek na penzijní připojištění aj.)
 • zajištění stabilního stravování v restauraci města (závodní stravování),
 • odborný rozvoj,
 • dle dosahovaných pracovních výsledků a pravidel v systému hodnocení a odměňování možnosti poskytnutí nenárokových složek platu (osobní příplatek, odměna).

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti (viz příloha):

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího
  státního občana,
 • kontaktní adresa a telefon,
 • datum a podpis.

K přihlášce připojí uchazeč tyto dokumenty:

 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
  a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedené charakteristiky
  pracovní náplně, včetně doby praxe v oblasti poskytování sociálních služeb,
 • originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Lhůta pro podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady lze podat poštou nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Moravský Beroun, náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun, a to nejpozději do 17.12.2021 do 12:00 hodin, kdy přihláška musí být doručena na městský úřad. K pozdějším podáním nebude přihlíženo.

Obálku označte: „VŘ 8/2021 vedoucí PS MB – NEOTVÍRAT“.

Kontaktní osoba: Bc. Marek Malínek, tajemník městského úřadu, tel. 554 773 124, 724 172 591,

e-mail: marek.malinek@morberoun.cz.

Na základě zaslaných podkladů může být uchazeč o pracovní pozici pozván k výběrovému
pohovoru. V případě nevybrání budou doklady vráceny zpět. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto oznámení i bez uvedení důvodu kdykoliv zrušit nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Bc. Marek Malínek
tajemník