Terénní sociální pracovník / pracovnice (Praha)

Městská část Praha 11, zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 11 vyhlašuje dne 03.08.2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa terénní sociální pracovník/ce pro Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Sjednaný druh práce: terénní sociální pracovník/ce
Platové zařazení: 11. platová třída

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění :

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost.

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

Požadovaný obor, zaměření: – v souladu s § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Požadované znalosti:

 • praxe v oboru a znalost příslušné legislativy výhodou, především pak v oblasti náhradní rodinné péče
 • vítána dobrá orientace v oblasti rodinného práva
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti
  sociálně právní ochrany dětí výhodou
 • aktivní uživatelská znalost práce na PC a kancelářského balíku MS (Word, Excel, Outlook)

další dovednosti, schopnosti:

 • velmi dobré komunikační schopnosti
 • spolehlivost, pečlivost, samostatnost
 • citlivý a aktivní přístup k práci s klienty

Nabízíme benefity:

 • dovolená v délce 5 týdnů
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na ošatné
 • příspěvek na doplňkové penzijní spoření
 • 5 dnů zdravotního volna

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou:

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození, státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
 • datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel v zalepené obálce nejpozději dne 07.09.2022 v podatelně Úřadu městské části Praha 11, adresa:

Úřad městské části Praha 11
personální oddělení
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

obálku označit slovy: “Výběrové řízení – pozice terénní sociální pracovník/ce pro Odbor sociálních věcí a zdravotnictví”

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.