Vedoucí OSPOD (Praha)

 
Městská část Praha 13 vyhlašuje řízení na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí (vedoucí úředník/úřednice) v odboru sociální péče.
 
Sjednaný druh práce:
 • komplexní a samostatné zajišťování úkolů v působnosti oddělení
 • kontrola, metodické usměrňování a koordinace výkonu sociálně-právní ochrany dětí,
 • poskytování součinnosti při zajišťování hlavních směrů rozvoje rodinné politiky na území Prahy 13 v odboru sociální péče Městské části Praha 13
 • s místem výkonu práce Praha
 • v platové třídě 11 dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, katalogu prací NV č. 222/2010 Sb. v platném znění a NV č. 316/2016 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění

Požadavky na uchazeče:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zák. č. 451/1991 Sb., tj. lustrační osvědčení

Další požadavky:

 • požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu zaměřeném na sociální práci
 • sociálně-právní činnost aj. další dovednosti
 • znalost zák. č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, rodinného práva dle z č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • orientace v zákonech o sociálních službách, trestní zákoník, trestní řád, občanský soudní řád, soudnictví ve věcech mládeže
 • znalost zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí výhodou
 • předchozí praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí min. 5 let výhodou
 • řídící a organizační dovednosti
 • komunikační schopnosti
 • odolnost vůči stresu, časová flexibilita
 • samostatnost a iniciativa
 • zkušenosti s vedením menšího kolektivu výhodou
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)

Benefity:

 • stravenky
 • příspěvek na penzijní pojištění
 • 6 dní pracovního volna při krátkodobých zdrav. potížích za rok (tzv. sick days)
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • stabilita zaměstnání

Náležitosti přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • telefonický kontakt
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit: 

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činnost osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních
 • originál (případně originálně úředně ověřenou kopii) výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • lustrační osvědčení – tj. splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zák. č. 451/1991 Sb.
 • originálně úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 4. 11. 2017 na adresu: Úřad městské části Praha 13 odbor – kancelář tajemníka k rukám Ing. Jaroslava Mareše Sluneční náměstí 2580/13, 158 00, Praha 5, obálku označit slovy: „Výběrové řízení – OSP vedoucí OSPOD“. Kontakt: Telefon 235 011 236, 235 011 237 (p. Moravcová, p. Havelková) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. V Praze dne 19. 10. 2017 Ing. Jaroslav Mareš tajemník Úřadu MČ Praha 13 Vyvěšeno: 19. 10. 2017 Sejmuto: 4. 11 .2017

e-mail: moravcovaj@p13.mepnet.cz
web: http://www.praha13.cz/Oznameni-o-vyberovem-rizeni-odbor-socialni-pece-vedouci-odd-soc-pravni-ochrany-deti-2.html