Veřejný opatrovník (Praha)

Úřad městské části Praha 13 vyhlašuje dne 20. 5. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK-VEŘEJNÝ OPATROVNÍK v odboru sociální péče. 

Místo výkonu práce: Praha

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Platová třída: 11 (dle NV č. 263/2018 Sb,. o plat. poměrech zam. ve veř. službách a správě).

Druh práce: sociální práce a výkon veřejného opatrovnictví, zajišťování odborných a specializovaných agend veřejného opatrovníka

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání humanitního zaměření (obory zaměřené na sociální práci v souladu s ust. § 110 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plat. znění)
 • dosažení 18 let věku – občan ČR – nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • svéprávnost
 • bezúhonnost
 • schopnost jednat s lidmi, empatie

Výhodou:

 • praxe v obdobné pozici
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) na úseku veřejného opatrovnictví

Benefity:

 • zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty
 • přátelský kolektiv – příjemné, moderní pracoviště na Slunečním náměstí – přímo na stanici metra B „Hůrka“
 • 5 týdnů dovolené – 6 dní indispozičního volna (tzv. sick days)
 • možnost individuálního nastavení pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)
 • školení
 • stravenky
 • příspěvek na penzijní pojištění
 • příspěvky při životních a pracovních výročích
 • příspěvek na dětskou rekreaci
 • možnost rekreace ve vlastním rekreačním zařízení ve Vrchlabí.

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • adresa trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • telefonický kontakt
 • datum a podpis.

K přihlášce je nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřenou kopii)
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo úředně ověřenou kopii) – popř. osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních.

Přihlášku s požadovanými doklady, v obálce označené „Výběrové řízení– OSP sociální pracovník-veřejný opatrovník“ doručte nejpozději do 5. 6. 2019 na adresu: Úřad městské části Praha 13 Odbor-kancelář tajemníka Ing. Jaroslav Mareš Sluneční nám. 2580/13 158 00 Praha 5 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

e-mail: moravcovaj@p13.mepnet.cz
web: https://www.praha13.cz/Oznameni-o-vyberovem-rizeni-odbor-socialni-pece-soc-pracovnik-verejny-opatrovnik-2.html