Výkonný ředitel / výkonná ředitelka Sociálního nadačního fondu (Praha)

O Sociálním nadačním fondu hlavního města Prahy

Nově založený Sociální nadační fond HMP (dále jen „nadační fond“) (založený usnesením ZHMP č. 27/77 ze dne 27.5.2021) je významným nástrojem krajské sociální a bytové politiky. Jeho úkolem je poskytování finanční a věcné pomoci (nadačních příspěvků) obyvatelům hlavního města Prahy, kteří se z různých důvodů ocitli v tíživé sociální situaci, přičemž k překonání této situace nepostačuje využití jiných k tomu určených druhů pomoci, nebo jiná pomoc není dostupná.

Nadační fond bude poskytovat příspěvky v rámci čtyř programů podpory: pěstounské péče, 2. nezávislého života osob se zdravotním postižením, 3. bydlení a 4. řešení jiné tíživé životní situace. Jeden fond tak bude umět poskytnout příspěvek pěstounům na terapeutické služby, příspěvek na zajištění úprav domácího prostředí k prevenci institucionalizace, peníze člověku v bytové nouzi na úhradu prvního nájmu nebo příspěvek rodičům na zajištění školních a volnočasových potřeb jejich dětí.

Co vás čeká?

 • organizační zajišťování chodu nadačního fondu
 • příprava podkladů a materiálů pro zasedání správní rady a provádění rozhodnutí správní rady
 • navrhování nastavení vnitřních procesů v nadačním fondu, včetně procesů interní komunikace
 • navrhování procesů poskytování podpory příjemcům
 • odpovědnost za komunikaci organizace, včetně tvorby a administrace webových stránek a formulářů pro žadatele
 • zajišťování finančních prostředků pro nadační fond, budování a rozvíjení vztahů s dárci
 • provádění další běžné operativní dispozice s majetkem nadačního fondu a obhospodařování peněžních i jiných prostředků nadačního fondu
 • jednání ve vztahu k zaměstnancům nadačního fondu
 • navrhování vhodných kandidátů na obsazení pozic hodnotitelů
 • zajišťování evaluace činnosti fondu a předkládání ročních zpráv správní radě a zakladateli
 • odpovědnost za budování a rozvoj týmu nadačního fondu a budování transparentní, otevřené kultury organizace – výkon další činnosti svěřené zakládací listinou, statutem nebo správní radou

Požadujeme

 • VŠ/VOŠ vzdělání (humanitního, ekonomického nebo právního zaměření výhodou)
 • zkušenosti s fundraisingem nebo z vedení jiných nadačních fondů
 • zkušenost v některé z oblastí, na které se nadační fond zaměřuje (problematika pěstounské péče, sociálního bydlení nebo péče o osoby se zdravotním znevýhodněním)
 • manažerské schopnosti (vedení lidí a schopnost samostatného řízení instituce)
 • dobrou schopnost komunikace pro vyjednávání se zástupci firem a dalšími potencionálními dárci
 • schopnost přijímat rychlá a náročná rozhodnutí a umět dobře zhodnotit situaci a fakta

Co vám můžeme nabídnout

 • pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou do 31. 12. 2022 s perspektivou prodloužení
 • odpovídající finanční ohodnocení
 • kancelář v centru Prahy
 • zajímavá práce na smysluplném projektu v sociální oblasti a oblasti bydlení, který bude mít reálné dopady na životy Pražanů
 • dovolená 5 týdnů, možnost home office

Průběh výběrového řízení:

 1. kolo: zaslání životopisu a motivačního dopisu

Životopis uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení, titul, dosažené vzdělání, datum a místo narození, bydliště, datum a podpis. Dále musí obsahovat údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech. Současně se životopisem zašle uchazeč i motivační dopis.

Životopis a motivační dopis je nutné zaslat do 20. 1. 2022 na e-mailovou adresu: Anna.Hajkova@praha.eu

2. kolo: úvodní setkání vybraných uchazečů s představiteli nadačního fondu a HMP – online, či osobně

Pokud uchazeč postoupí do 2. kola, bude vyzván k ústnímu pohovoru v dohodnutém termínu.

K pohovoru předloží výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a prostou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

3. kolo: zpracování úkolu dle písemného zadání

Uchazečům, kteří postoupili do 3. kola, zašle kontaktní osoba zadání písemného úkolu k vypracování.

 4. kolo: prezentace připravené případové studie vybraných kandidátů

Pokud uchazeč postoupí do 4. kola, bude vyzván k finálovému ústnímu pohovoru a prezentaci zpracování případové studie v dohodnutém termínu.

 Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Anna Hájková

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA – MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor bytového fondu

Anna.Hajkova@praha.eu