Klientom ukazujeme cestu, ako aktívne riešiť svoje problémy

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj je sociálne laboratórium, ktoré vytvára a overuje inovatívne prístupy sociálnej práce zamerané na skvalitnenie života sociálne vylúčených a prostredníctvom odporúčaní pre štátne orgány sa ich snaží presadzovať do širokej praxe. Rozumie problémom a potrebám znevýhodnených obyvateľov, vďaka čomu si získalo ich dôveru.

Klientom ukazujeme cestu, ako aktívne riešiť svoje problémy a neostať v situácii obete. Sociálne služby poskytujeme komplexne, inovatívne, invenčne a individuálne, pričom uplatňujeme malé, postupné kroky, ktorými klientov vedieme k podstatným, dlhodobým zmenám. Zvolili sme prístup od kolísky po kariéru. Za najspoľahlivejšiu cestu k integrácii považujeme vzdelanie, preto sa venujeme deťom už od troch rokov a robíme všetko preto, aby nadobudli vzdelanie a s ním sa ľahšie uplatnili v spoločnosti. To je i dôvod našej intenzívnej práce s rodičmi, aj ich vedieme k vzdelávaniu, pomáhame im získať zamestnanie a s pomocou našich mikropôžičiek kvalitnejšie alebo celkom nové, svojpomocne vybudované bývanie. Sme presvedčení, že sociálna práca so sociálne vylúčenými obyvateľmi musí zahŕňať aj aspekty vzdelávania, bývania, zdravia, zamestnania a finančnej inklúzie, a s ohľadom na ne vytvárať svoje účinné nástroje.

ETP si vybudovalo kontakty s miestnymi, regionálnymi a štátnymi aktérmi, so sponzormi a donormi. Našimi najdôležitejšími partnermi sú mestá a obce, vzdelávacie inštitúcie (školské a predškolské), zariadenia sociálnej a zdravotníckej starostlivosti, cirkevné a neziskové organizácie, podnikatelia, korporácie, úrady práce, ministerstvá, Úrad vlády aj medzinárodné inštitúcie, Európska komisia, UNDP, UNHCR, IOM, Habitat for Humanity a ďalší.

V čom je jedinečnosť Evakuačného tranzitného strediska v Humennom?

Evakuačné tranzitné centrum v Humennom vzniklo na základe tripartitnej dohody medzi UNHCR, vládou Slovenskej republiky a IOM podpísanej v júli 2009, ktorá bola v ďalších rokoch predĺžená. Súčasná dohoda má platnosť do konca roka 2017. Evakuačné tranzitné centrum je jedným z dvoch evakuačných zariadení v strednej Európe (ďalšie je v Rumunsku, v Temešváre). Má kapacitu 250 miest. Poskytuje dočasné umiestnenie osobám, ktorým bol priznaný štatút utečenca pod ochranou UNHCR a ktoré treba naliehavo evakuovať z krajiny, kde vyhľadali útočisko prvýkrát – či už z dôvodu rizika vrátenia do krajiny pôvodu, kde by čelili prenasledovaniu alebo život ohrozujúcim, nestabilným a neľudským podmienkam.

Utečenci, ktorí prichádzajú zvyčajne z utečeneckých táborov v tretích krajinách, napríklad v Eritrei alebo Jemene, alebo žili ako utečenci v mestách v Iráne alebo Libanone, zostávajú v bezpečnom a stabilnom prostredí tranzitného centra v Humennom dovtedy, kým UNHCR zariadi proces ich konečného presídlenia do tretej krajiny. Kým krajina budúceho presídlenia uskutočňuje pohovory s kandidátmi na presídlenie, v tranzitnom centru absolvujú lekárske vyšetrenia, vzdelávajú sa – učia sa angličtinu, pracovať na počítači a spoznávajú západnú kultúru.

Doteraz v tranzitnom centru našlo dočasný domov vyše 1000 utečencov pôvodom z Afganistanu, Somálska, Eritrey, Etiópie, Sudánu, Líbye či Konga.

Aké aktivity vykonávate v prospech klientov?

Klientom všetkých vekových kategórií poskytujeme komplexnú starostlivosť, t. j. zdravotné, sociálne, vzdelávacie a tlmočnícke služby. Máme jeden predškolský a dva školské kluby, dospelí sa dopoludnia učia angličtinu, nadobúdajú IT zručnosti, majú finančné vzdelávanie, v popoludňajších hodinách sú v ponuke arteterapia, spoločenské, kultúrne, športové, rekreačné a iné záujmové aktivity, vrátane spoznávania kultúry, histórie a prírody východného Slovenska. Obľúbené sú výlety za prírodnými krásami a historickými pamiatkami, športové zápolenia s miestnymi školami, spoločenské podujatia k ich sviatkom, doplnené vlastnými gastronomickými špecialitami.

Charakterizujte typického klienta tranzitného centra.

Je to mandátny utečenec UNHCR, vybratý pre presídlenie, pretože v krajine, kde hľadal útočisko prvýkrát, bol v ohrození. Najčastejšími klientmi sú najviac ohrozené skupiny, ľudia s akútnymi zdravotnými problémami, ženy a dievčatá v ohrození, obete vojnového, sexuálneho a domáceho násilia a mučenia, prenasledované osoby z politických, LGBTI alebo náboženských dôvodov. Často prichádzajú vdovy s viacerými deťmi, osamelí starí ľudia, ktorých rodiny sa už vysídlili, ale aj kompletné rodiny v mladom či strednom veku. Proces presídlenia týchto osôb stále prebieha.

Ako je realizovaná sociálna práca zo strany ETP v tranzitnom centre?

Práca s rodinami aj jednotlivcami je zameraná na rozvíjanie kognitívnych a jazykových schopností všetkých klientov všetkých vekových kategórií. Osobitnú starostlivosť poskytujeme zraniteľným klientom, najmä starším ľuďom a deťom. Dbáme o to, aby ženy aj muži mali rovnocennú účasť na rozhodovaní o živote a aktivitách v tranzitnom stredisku, aby boli rovnomerne zastúpení pri bežných každodenných činnostiach. Sociálni pracovníci, zdravotníci, psychologičky, učitelia a tlmočníci pracujú spoločne ako tím a pomáhajú identifikovať individuálne potreby klientov, načúvajú ich potrebám, snažia sa pochopiť situáciu „očami klienta“, pomáhajú klientom osobnostne rásť, rozvíjať sa, vzdelávať sa a čo najlepšie využiť čas v tranzitnom stredisku pre perspektívnu budúcnosť.

Každý klient, každá rodina má „svojho“ sociálneho pracovníka alebo sociálnu pracovníčku. Vzniká medzi nimi opravdivý, empatický vzťah uznania a prijatia klienta, dôvery až takmer priateľstva.

Za sedem rokov existencie tranzitného centra sa utečencom na Slovensku narodilo 17 detí. Budúcim mamičkám venujeme osobitnú starostlivosť a naše tlmočníčky boli pri nich aj v ich „ťažkej chvíli“.

Aké sú najväčšie výzvy práce v Evakuačnom tranzitnom centre?

Najväčšími výzvami sú rôznorodosť klientov, kultúrna a sociálna odlišnosť prostredia, z ktorého prišli na Slovensko, a ich etnická, vzdelanostná a náboženská rozmanitosť. Niektorí klienti trpia posttraumatickým stresovým syndrómom alebo majú zdravotné postihnutia, iní sú negramotní alebo odmietajú spolupracovať.

Je možné zverejniť príbeh nejakého klienta ETP v tranzitnom stredisku, s ktorým pracujete lebo ste pracovali?

Somálka Hani má pätnásť rokov. Do Humenného sa dostala spolu s rodičmi, štyrmi súrodencami a babkou. Narodila sa v utečeneckom tábore v Eritrei, kam sa rodičia uchýlili na úteku pred vojnou. Somálsko nikdy nevidela. Celý svoj doterajší život prežila v stanovom tábore Umkulu v Eritrei, kam prichádzajú tisícky Somálcov, pretože v ich krajine sa už vyše dvadsať rokov bojuje. Všetci dospelí chcú vo svojej budúcej domovskej krajine pracovať. Aj pätnásťročná Hani má plán, chce byť tlmočníčkou. 

Je možné zverejniť krátky medailón sociálneho pracovníka/sociálnej pracovníčky ETP v Evakuačnom tranzitnom centre?

Štefánia Miková vyštudovala sociálnu prácu na Prešovskej univerzite v Prešove. Ešte počas štúdia absolvovala odbornú prax v materskej škole pre sociálne znevýhodnené rómske deti v bardejovskej osade Poštárka a ako dobrovoľníčka spolupracovala so Saleziánmi Dona Bosca v Michalovciach pri vzdelávaní rómskej menšiny. V rámci projektu Erasmus sa zúčastnila na študijnom pobyte na Univerzite v Lodži (Poľsko), kde absolvovala stáž v detskom domove. Po ukončení štúdia od r. 2008 do 2013 pracovala v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých s mentálnym postihnutím v Michalovciach. V Evakuačnom tranzitnom centre v Humennom pracuje takmer štyri roky.

Štefánia absolvovala nasledujúce školenia: Etický kódex (UNHCR), Úvod do arteterapie, Práca s autistickým klientom, Práca s traumatizovanými utečencami (UNHCR).

Doktor Faisal Jeilani Mohamed je síce v Evakuačnom tranzitnom centre zamestnaný ako tlmočník, ale v skutočnosti pôsobí aj ako lekár a sociálny pracovník. Tiež pochádza zo Somálska, vyrastal v hlavnom meste Mogadišo. Utečenecký život už roky zažíva na vlastnej koži. Od malička túžil byť lekárom a pomáhať ľuďom. Vojna v krajine pozatvárala univerzity a nebolo ľahké vyštudovať medicínu. Faisal odišiel študovať na Ukrajinu a naozaj sa stal lekárom. Ukrajinské úrady absolventov vysokoškolského štúdia okamžite odosielali do domovskej krajiny, avšak Faisal sa nechcel a nemohol vrátiť do Somálska. Vedel, že by to bolo preňho životne nebezpečné, pretože tamojší režim nedôveruje ľuďom, ktorí žili v inej krajine, podozrieva ich, že už sa zmenila ich mentalita a zmenu prenesú na iných. Neostávalo mu iné, ako dostať sa z Ukrajiny ilegálne. Potreboval pracovať, aby mohol rodine posielať peniaze. Kým mu nostrifikovali diplom, robil manuálne. Na Slovensku by si chcel urobiť atestáciu, získať dobrú prax a potom pôsobiť tam, kde chýbajú lekári. Neláka ho vysoký zárobok v Amerike či Nemecku, peniaze nie sú pre neho prvoradé.

„Moje miesto je tam, kde nie sú lekári a ľudia ich potrebujú,“ hovorí a dodáva: „Šťastie pre mňa znamená vidieť šťastným iných, pomôcť im k tomu.“

Keď prídu do Humenného noví Somálci, hlboko s nimi súcití. Vie, že utekajú pred bombardovaním a prenasledovaním. „Kým sa dostanú do bezpečia, musia prejsť, zvyčajne peši, takmer dvetisíckilometrovú vzdialenosť. Mnoho razy sú to ženy s deťmi na rukách, starí ľudia, celé rodiny,“ rozpráva.

Môžete sa v článku pochváliť čímkoľvek, čo môže byť zaujímavé pre vzdelávateľov, pracovníkov a študentov sociálnej práce?

Pred rokom sme v Evakuačnom tranzitnom centre zaviedli integrované tematické vyučovanie žiakov školského veku. Toto vzdelávanie vychádza z najnovších výskumov ľudského mozgu, je to celý vyučovací komplex a označuje sa aj ako vysoko efektívne učenie. Vyučujú sa v ňom tematické celky, nie oddelené učebné predmety, ako v bežnej škole. Každá téma obsahuje podtémy alebo tematické časti, kde je zahrnuté kľúčové učivo, aké má žiak zvládnuť. V rámci témy sa tak prejde mnohými učebnými predmetmi. Naše témy sú Vietor, Voda, Sny, Oheň, Svetlo, Cestovanie, Amerika, Móda a úplne na začiatku téma Ja. Samozrejme, všetko v anglickom jazyku. Tento spôsob vyučovania považujú žiaci za veľmi atraktívny, pretože aj sami spoluvytvárajú obsah vyučovacích hodín, nadobúdajú väčšiu chuť učiť sa, čo je prvý krok k ich lepšej životnej perspektíve.

Vo vyučovacom procese považujeme za kľúčové ľudský prístup a nadobúdanie nových skúseností. Utečenci často prichádzajú z prostredia chudobného na oba tieto faktory, a preto žiakom našich školských klubov, ktorí sú vo veku od 7 do 18 rokov, pomáhame vytvoriť si a rozvíjať vnútornú motiváciu k poznávaniu a učeniu sa.

Tím všetkých našich pracovníkov v Evakuačnom tranzitnom centre spoločne vytvoril tzv. kartu klienta, ktorú používame pri vedení záznamov o klientoch. Karta klienta nám pomáha zaznamenávať informácie o klientovi, jeho najbližšej rodine, ich potrebách, poskytnutých alebo navrhnutých sociálnych službách. Našou snahou je lepší prístup ku klientovi a prispôsobenie aktivít a služieb potrebám klienta. Klienti, spoločne so sociálnymi pracovníkmi, pracovníčkami a ďalšími profesionálnymi pracovníkmi centra, si spoločne stanovujú krátkodobé a dlhodobé ciele, ktoré chcú dosiahnuť počas pobytu na Slovensku.

Markéta Rusnáková
 
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj je nezisková organizácia, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 1992. V ostatných pätnástich rokoch pracujeme so znevýhodnenými skupinami obyvateľov najmä zo segregovaných rómskych komunít a s utečencami pod ochranou UNHCR. Našim klientom poskytujeme komplexné integrované sociálne služby v oblasti vzdelávania, bývania, zdravia, zamestnania a finančnej inklúzie.