NA ROVINU pořádá vzdělávací online program na téma nestigmatizujícího přístupu k lidem s duševním onemocněním

Od roku 2017 probíhá v České republice reforma psychiatrické péče, která se snaží o zkvalitnění života lidí s duševním onemocněním. V rámci reformy je realizován projekt Destigmatizace [1], který usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zároveň o zlepšení přístupu lidí k vlastnímu duševnímu zdraví.

Součástí projektu Destigmatizace je iniciativa NA ROVINU, která realizuje řadu destigmatizačních aktivit. Významnou aktivitou iniciativy je pořádání vzdělávacích destigmatizačních programů pro různé cílové skupiny. Jedná se o lidi s duševním onemocněním, jejich blízké, zdravotníky, pracovníky veřejné zprávy, místní komunity a také o pracovníky v sociálních službách. Programy pro uvedené cílové skupiny byly vytvořeny ve spolupráci se zkušenými odborníky na danou oblast na základě provedené analýzy potřeb. Efektivita všech programů je průběžně ověřována pomocí evaluace.

Pro pracovníky sociálních služeb je v rámci iniciativy NA ROVINU realizován vzdělávací program „Nestigmatizující přístup k lidem s duševním onemocněním“. Cílem programu je zvyšování kompetencí účastníků pro vytváření a poskytování kvalitní služby pro klienty s duševním onemocněním, a to zejména rozšířením znalostí a dovedností v moderních přístupech v práci s touto cílovou skupinou.

Účastníci programu jsou seznámeni s konceptem zotavení (recovery) – jedná se o přístup, který se soustředí spíše na silné stránky lidí s duševním onemocněním. Koncept zotavení vychází z myšlenky, že i s duševním onemocněním lze žít kvalitní a spokojený život a naplňovat různé sociální role, mít zaměstnání, přátele, partnerský vztah, být dobrým rodičem, věnovat se koníčkům. Duševní onemocnění tak není vnímáno jako něco, co nevyhnutelně musí vést ke ztrátě důležitých sociálních rolí, k sociální izolaci, k pasivitě. Jsou hledány cesty, jak vést spokojený život navzdory omezením, která vyplývají z duševního onemocnění. Významnou součástí konceptu zotavení je dodávání odvahy, naděje a optimismu. Člověk s duševním onemocněním není pouze pacientem (klientem), který je primárně definován svou diagnózou a symptomy duševního onemocnění – pozornost je soustředěna na jiné žádoucí zdroje osobní identity. Zotavení je proces, vždy individuální a často dlouhodobý, případné dočasné zhoršení duševního stavu je vnímáno jako jeho přirozená součást.

V rámci kurzu jsou představeny také základní komunikační strategie, které je vhodné uplatňovat při práci s lidmi s duševním onemocněním. Jedná se o komunikaci, která vychází z partnerského přístupu, vyhýbá se diskriminaci a stigmatizaci. Důraz je kladen na motivaci, zplnomocňování, posilování kontroly klienta nad svým životem, hledána je optimální míra péče o lidi s duševním onemocněním tak, aby nedocházelo k hyperprotektivitě a k nadměrnému přebírání odpovědnosti za klienty. V komunikaci je kladen důraz na silné stránky lidí s duševním onemocněním.

Součástí programu je i rozbor náročných situací, do kterých se účastníci programu dostali ve své praxi při práci s klienty s duševním onemocněním – s pomocí lektora mají účastníci možnost tyto složité situace podrobně probrat, porozumět jim a následně hledat optimální řešení těchto situací z pohledu konceptu zotavení.

Program je akreditovaný u MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (č. a. A2020/0342-SP/PC/VP), celkem má 8 výukových hodin po 45 minutách. Program je realizován online a je rozdělen do dvou dnů po 4 výukových hodinách. Program je určený primárně pro pracovníky pobytových služeb (například domovy se zvláštním režimem, azylové domy, chráněná bydlení). Do programu se mohou hlásit celá pracoviště, stejně tak i jednotlivci. Obsah programu je vždy přizpůsoben potřebám účastníků. Účast v celém programu je zdarma, konkrétní termíny jsou domlouvány vždy individuálně na základě možností a potřeb daných služeb. Lektory programu jsou Martin Fojtíček a Jan Mužík.

V případě zájmu o účast v programu kontaktujte specialistu destigmatizace Michala Nesládka, a to na e-mailu: michal.nesladek@nudz.cz nebo telefonním čísle: 723 330 421. Více o iniciativě NA ROVINU naleznete na www.narovinu.net.

Ivan Chvalovský,
PR specialista projektu Destigmatizace

Použitá literatura a zdroje

[1] Projekt je realizován pod záštitou Národního ústavu duševního zdraví s finanční podporou EU, ESF: Operační program Zaměstnanost.