Návrh regulované dostupnosti konopí pro dospělé

Pacientský spolek pro léčbu konopím („KOPAC“) dlouhodobě vítá a požaduje legislativní ochranu pacientů a jejich rodin při samozásobení konopím, jelikož stát v tuto chvíli neumožňuje zajištění nepřerušované dostupnosti léčebného konopí v lékárnách. V ČR se tak zatím nedaří zajistit nabídku širokého spektra individuálně účinných variant jako v Německu, Dánsku, Holandsku či Španělsku. Špatně nastavené úhradové mechanismy pak nepokryjí – obzvláště u onkologických a neurologických pacientů ­– ani měsíční účinnou dávku. Řadě pacientů, kteří jsou ještě schopni konopí pěstovat a zpracovat, tak i přes politické deklamace stále nezbývá nic jiného, než se spolehnout na samozásobení z neoficiálních zdrojů konopných květů a extraktů, aby dosáhli účinné dávky zmírňující jejich příznaky. KOPAC se již několikrát ve svých stanoviscích vyjádřil k problematice ne/dostupnosti konopné léčby, neboť „považuje za nutné prohlásit, že vzhledem k překážkám, jež dosud stojí pacientům v ČR v cestě za prokazatelně účinnou léčbou konopím, považuje samopěstování konopí za účelem léčby za toho času v ČR sice nelegální, ale za morálně a eticky plně ospravedlnitelné a lidsky pochopitelné.”

KOPAC tudíž vyzívá příznivce konopí, aby legislativní iniciativu regulované dostupnosti konopí pro dospělé podpořili v jejím přerodu do návrhu změn zákonných a podzákonných norem. Rovněž organizace chápe mnohdy oprávněné obavy konzumentů konopí z možného zneužití podmínky povinné registrace v mnoha aspektech profesního i osobního života. Ale je potřeba dát připravované expertní skupině čas, aby navržené rámce efektivně převedla do návrhu nové legislativy a prováděcích opatření. KOPAC bude přípravu této legislativy pečlivě připomínkovat zejména s důrazem na zachování anonymity uživatelů konopí. Technologickou inspirací pro registr domácích pěstitelů i dospělých konzumentů mohou být v tomto případě systémy používané pro ochranu zdravotních dat pacientů založené na technologii blockchain. Tyto systémy již dnes umožňují plné zachování anonymity pacienta a zároveň jeho plnou kontrolu nad tím, kdo a kdy může do kterých částí jeho dokumentace nahlížet.

Racionální ukončení prohibice a vyvracení mýtů o konopí v naší společnosti nejen napomůže snížení míry bolesti a utrpení ve stárnoucí populaci, ale urychlí růst nového průmyslového odvětví. Konopný průmysl má mimo jiné potenciál zajistit i energetickou nezávislost naší země, nebude-li jeho rozvoj neustále blokován zastaralou legislativou z dob války proti drogám.

Aktuálním příkladem úředních bariér, které v praxi blokují implementaci nové legislativy, schválené zákonodárci pro zlepšení dostupnosti konopí, je nefunkční úhradový mechanismus pro extrakty z léčebného konopí. Extrakty se sice po letech nečinnosti zodpovědných úředníků mohou v ČR vyrábět a do ČR dovážet, ale systém veřejného zdravotního pojištění nebude schopen hradit účinnou měsíční dávku kanabinoidů obsažených v extraktu ani pro výrobu léčebných mastí, například pro pacienty s atopickou dermatitidou. Extrakty budou totiž v důsledku špatného nastavení zákonných norem a souvisejících vyhlášek hrazeny podle svého fyzického objemu – a nikoliv podle koncentrace účinných látek, tak jak je to v 21. století běžné u ostatních léků. Konopní pacienti po 10 letech zkušeností s nefunkční implementací konopné legislativy a tvorbou nesmyslných úředních bariér ve formě podzákonných norem důrazně podporují navrhovaný vznik konopné agentury.

Agentura by měla spravovat jednotlivé úřední agendy související s léčebným i rekreačním použitím konopí a disponovat potřebnou kompetencí pro efektivní správu stávajících i nových regulací. Dosavadní model, kdy konopné agendy spadají pod různé státní instituce, se v praxi neosvědčil. Přes jasný a schválenými zákony deklarovaný zájem společnosti v ČR stále není zajištěna dostupnost pokročilých lékových forem v podobě extraktů a mnohým pacientům nevhodně nastavená úhrada nezajišťuje ani účinnou měsíční dávku sušiny pro jejich léčbu.

Pavel Kubů,
předseda správní rady, KOPAC

Nikola Štenclová,
redaktorka časopisu, Časopis Sociální práce | Sociálna práca